BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > O ye­me­ğin şif­re­le­ri

O ye­me­ğin şif­re­le­ri

Geçen cu­ma gü­nü İs­tan­bul’da ye­ni­len ye­me­ği bi­raz ana­liz ede­lim. Bu ye­me­ği es­ki MHK üye­si Sa­yın Ta­ner Yal­çın­dağ ter­tip­le­miş. Ni­te­kim, he­sa­bı da ken­di­si öde­miş. Ya­ni Sa­yın Ha­luk Ulu­soy bu­ra­da ev sa­hi­bi de­ğil, mi­sa­fir. Sa­yın Yal­çın­dağ, haf­ta­lar­dır es­ki ar­ka­daş­la­rı­nı bir ara­ya ge­tir­mek is­ti­yor­muş. Bu ta­rih, te­sa­dü­fen ha­kem­le­rin ha­ta­la­rı­nın art­tı­ğı gün­le­re rast­la­mış. Bi­linç­li bir or­ga­ni­zas­yon de­ğil.Geçen cu­ma gü­nü İs­tan­bul’da ye­ni­len ye­me­ği bi­raz ana­liz ede­lim. Bu ye­me­ği es­ki MHK üye­si Sa­yın Ta­ner Yal­çın­dağ ter­tip­le­miş. Ni­te­kim, he­sa­bı da ken­di­si öde­miş. Ya­ni Sa­yın Ha­luk Ulu­soy bu­ra­da ev sa­hi­bi de­ğil, mi­sa­fir. Sa­yın Yal­çın­dağ, haf­ta­lar­dır es­ki ar­ka­daş­la­rı­nı bir ara­ya ge­tir­mek is­ti­yor­muş. Bu ta­rih, te­sa­dü­fen ha­kem­le­rin ha­ta­la­rı­nın art­tı­ğı gün­le­re rast­la­mış. Bi­linç­li bir or­ga­ni­zas­yon de­ğil. Ama bu ye­me­ğe çağ­rı­lan­la­ra ve ka­tı­lan­la­ra ba­kar­sak, öy­le pek “sı­ra­dan” bir ye­me­ğe ben­ze­mi­yor. Ka­tı­lan ve­ya ka­tıl­ma­yan her bir isim hak­kın­da yo­rum yap­ma ko­nu­sun­da bu ca­mi­ayı gen­le­ri­ne ka­dar ta­nı­yan bi­ri ola­rak çı­kart­tı­ğım so­nuç­lar var: 1) Bü­lent Ya­vuz ve Ali Ay­dın’ın bir­bir­le­ri­ne cid­di öf­ke­le­ri var­dı. Bu ko­nu­ya bi­re bir şa­hi­dim. Bu ye­mek buz­la­rı erit­ti, bir ara­ya ge­tirt­ti. 2) Mus­ta­fa Çul­cu ve Hil­mi Ok’un bir­bir­le­ri için ne­ler dü­şün­dük­le­ri­ni bu sü­tun­la­rı ta­kip eden­ler iyi bi­li­yor. Bir ara­ya gel­di­ler. 3) Mus­ta­fa Çul­cu’ya bu ca­mi­adan bir tek ada­mı si­le­cek­sin de­se­ler, ba­na gö­re si­le­ce­ği ki­şi Sab­ri Çe­lik’tir. Sa­yın Çul­cu ve Sa­yın Çe­lik ay­nı me­kan­da­lar. 4) Sa­yın Ulu­soy ve Sa­yın Çul­cu bir­bir­le­ri­ni sil­miş­ler­di. Ba­rış sağ­lan­mış. 5) 5 Ara­lık’ta Sü­per Lig göz­lem­ci­li­ğin­den is­ti­fa eden Ser­dar Tat­lı ve ge­çen se­zon fe­de­ras­yo­nu suç­la­ya­rak ha­kem­li­ği bı­ra­kan İs­met Ar­zu­man’ın ye­me­ğe ka­tıl­ma­la­rı dik­kat çe­ki­ci. 6) Ba­zı isim­le­ri Sa­yın Ta­ner Yal­çın­dağ da­vet eder­ken, ba­zı isim­le­ri Bü­lent Ya­vuz ara­mış. 7) Bu ye­me­ğe ka­tıl­ma nok­ta­sın­da işi çok zor olan iki isim var­dı. Sab­ri Çe­lik ve Mu­hit­tin Bo­şat... Her iki­si de bel­ki ha­yat­la­rı­nın en zor ka­ra­rı­nı ver­di­ler. Ye­me­ği dü­zen­le­yen ira­de, bu iki is­me izin ver­me­liy­di. Ama ıs­rar­la ka­tıl­ma­la­rı is­ten­miş ol­ma­lı. Sa­yın Mah­mut Öz­ge­ner’in Sa­yın Sab­ri Çe­lik’e olan sev­gi­si­ni bi­li­yo­rum. Ama bu sev­gi ar­tık bit­miş ol­ma­lı. 8) Çe­lik ve Bo­şat, ye­me­ğe gi­der­ken iç­le­ri­ni şöy­le ra­hat­lat­mış ol­ma­lı­lar; “İki ma­ça es­ki eki­bi­ni sat­tı de­me­sin­ler.” 9) Bu ye­me­ği hoş­gö­ren­le­rin, geç­miş­te­ki if­tar­la­rı da hoş­gör­me­le­ri ge­re­kir. O if­tar­la­ra ka­tıl­mak ni­ce ha­kem ve göz­lem­ci­nin so­nu ol­muş­tu. 10) Bu ye­me­ğe Or­han Er­de­mir, Ali Ku­nak ve Onur Sor­guç’un çağ­rıl­ma­ma­la­rı il­ginç. De­mek iki ta­ra­fa da ya­ra­na­ma­dı­lar. Me­se­la bu ye­mek­te ca­mi­anın dua­yen­le­rin­den bir Nec­mi Te­mi­zel de ol­ma­lıy­dı. 11) Ye­mek­te Ha­kem Der­ne­ği Ge­nel Mer­kez Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si dos­tum D.Cu­ma­lı Su­cu da var­dı. Yi­ne der­ne­ğin yö­ne­ti­ci­si Ka­dir Öz­de­mir’in açık­la­ma­sı bir­kaç gün­dür der­nek si­te­sin­de du­ru­yor. 12) Mah­mut Öz­ge­ner’in sa­lı gü­nü İs­tan­bul’da Sel­çuk De­re­li ile özel gö­rüş­me­sin­de, ba­zı me­saj­lar ve­ril­miş ola­bi­lir. 13) Bu ye­mek için Er­man To­roğ­lu, “Mut­lu Çe­lik ni­ye yok­tu?” di­ye sor­du. Mev­lüt Gü­zel ile Mut­lu Çe­lik ay­nı me­ka­nı pay­laş­maz­lar. 14) Kad­ro­da olup da maç ala­ma­yan ha­kem­ler ye­mek­te yok­tu. Ama gö­nül­le­ri ora­day­dı. 15) Bu ye­mek ha­kem-göz­lem­ci ca­mi­asın­da saf­la­rı net­leş­tir­di. İki ta­raf ken­di için­de bir­lik ve be­ra­ber­li­ği sağ­la­dı. Ta­raf ol­ma­yan kal­ma­dı. 16) Bun­dan son­ra kav­ga­nın şid­de­ti ar­ta­bi­lir. 17) Ye­mek­te Me­tin To­kat ve Cem Pa­pi­la yok­tu. Ama ben­ce bir yo­rum­cu ola­rak çağ­rıl­ma­lıy­dı­lar. Bü­lent Ya­vuz bu iki is­mi unut­muş ol­ma­lı. Haf­ta ba­şın­da “Fe­de­ras­yon sar­sı­la­cak, MHK de­ği­şe­cek, Ku­lüp­ler Bir­li­ği des­te­ği­ni çe­ke­cek” tah­min ve bek­len­ti­le­ri var­dı. Tam ter­si ol­du. Bu ka­dar ha­kem ha­ta­sı­na rağ­men, fe­de­ras­yo­na tam des­tek ve gü­ve­no­yu çık­tı. >> Ga­zo­zun ha­va­sı kaç­mış! Bir der­bi oy­nan­dı. Bü­tün Tür­ki­ye Del­ga­do’ya gös­te­ri­len ikin­ci sa­rı kar­ta ki­lit­len­di. Ki­ta­ba ve ku­ra­la kim­se bak­mı­yor. Oyun­cu­nun ni­te­li­ği­ne, kap­tan­lı­ğı­na, ni­ye­ti­ne ba­kı­la­rak Be­şik­taş’ın 10 ki­şi kal­ma­sı­nın hak­sız­lık ol­du­ğu söy­le­ni­yor. Hat­ta Şan­sal Bü­yü­ka, der­bi­de bir ta­kı­mın 10 ki­şi kal­ma­sı­nı adil bul­mu­yor ve ha­va­sı ka­çan ga­zo­za ben­ze­ti­yor. Der­bi­ler 11’er ki­şiy­le oy­na­nıl­ma­lı di­yor. Ya­ni FI­FA, ku­ral­lar, MHK’nın is­te­di­ği çok önem­li de­ğil. Önem­li olan ga­zo­zun ha­va­sı! Kart is­te­ye­ne kart ku­ra­lı­nı FI­FA em­re­di­yor. An­la­şı­lan o ki MHK da bu­nun ar­ka­sın­da. Ref­lek­se, iyi ni­ye­te ba­kıl­ma­ya­cak. İkin­ci ya­rı ha­kem­ler çok ra­hat ede­cek. Sa­ha­da ha­ke­min oto­ri­te­siy­le oy­na­mak is­te­yen­ler, ha­ke­mi se­yir­ci­ye sa­tan­lar ku­zu gi­bi ol­du­lar. Da­ha da ola­cak­lar! >> Ne ola­cak? Dost­lar arı­yor. “Ne ola­cak bu ha­kem­le­rin, bu MHK’nın ha­li?” Te­le­fon açan dost­lar­dan, ya­zan- çi­zen yo­rum­cu­lar­dan ol­sun bir ta­ne şöy­le bir yo­rum duy­ma­dım, oku­ma­dım! Şu­nu bek­ler­dim: Tür­ki­ye’de MHK ve GTK baş­kan­lı­ğı yap­mış 5 -10 ki­şi bir ara­ya ge­lip, bir dek­la­ras­yon ya­yın­la­sın. “Eyy Sa­yın De­mi­rö­ren, bu kü­für işi doğ­ruy­sa, si­zi şid­det­le kı­nı­yo­ruz. Pro­tes­to edi­yo­ruz.” Ha­kem Der­ne­ği’nde fa­al ha­kem­ler ol­du­ğu için tan­si­yo­nun yük­sel­me­me­si­ni dü­şün­müş ola­bi­lir­ler. Ha­kem­ler ve MHK De­mi­rö­ren’den da­ha mı gü­nah­kâr? Ka­mu­oyu bu­nun ce­va­bı­nı bek­li­yor. Dü­şü­nün Hil­mi Ok, Do­ğan Ba­ba­can, Er­tuğ­rul Di­lek, Mus­ta­fa Çul­cu, Bü­lent Ya­vuz, Sab­ri Çe­lik, Mev­lüt Gü­zel, sert bir açık­la­ma ya­yın­la­sa­lar... Ma­ale­sef mu­ha­le­fet yap­mak da­ha tat­lı!.. >> Bu pencereden baktınız mı? >“Trab­zon’un ye­di­ği of­sayt go­le Oğuz Sar­van, Sad­ri Şe­ner’den da­ha faz­la üzül­müş­tür.” (Ke­mal Din­çer, Ha­kem Tri­osu- TGRT Ha­ber TV ) > “Ben­ce o gol­de ha­ta­sı olan yar­dım­cı ha­kem Ha­kan Ye­miş­ken, bü­tün Trab­zon­lu­lar’dan da­ha çok üzül­müş­tür.” (Ö. Fa­ruk Ünal, Ha­kem Tri­osu- TGRT Ha­ber TV ) >> Ya­rın ak­şam TGRT Ha­ber TV’de 2008’in son prog­ra­mı­nı ya­pı­yo­ruz. Ko­nu­ğum MHK Baş­ka­nı Oğuz Sar­van.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT