BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AVRUPA’NIN KRALLARI LINCOLN ve BAROS

AVRUPA’NIN KRALLARI LINCOLN ve BAROS

Sarı-kırmızılı takımı sırt­la­yan Milan Ba­ros ve Cassio Lin­coln iki­li­si is­ta­tis­tik­ler­de Av­ru­pa’da da zir­ve­ye yer­leş­tiBA­ROS DEV­LE­Rİ SOL­LA­DI At­tı­ğı gol­ler­le G.Sa­ray’ hem lig­de hem de Av­ru­pa’da ta­şı­yan Mi­lan Ba­ros, Av­ru­pa’da da en iyi gol or­ta­la­ma­sı tut­tu­ran for­vet oyun­cu­la­rı ara­sın­da yer al­dı. Sü­per Lig’de 14 maç­ta 14 gol ata­rak maç ba­şı­na 1.00 gol or­ta­la­ma­sıy­la oy­na­yan Çek yıl­dız, Av­ru­pa fut­bo­lu­nun lo­ko­mo­ti­fi sa­yı­lan 5 önem­li lig (İs­pan­ya, İn­gil­te­re, Al­man­ya, Fran­sa, İtal­ya) ara­sın­da ikin­ci sı­ra­da ken­di­ne yer bul­du. Bun­des­li­ga ekip­le­rin­den Hof­fen­he­im’da for­ma gi­yen Bos­na­lı yıl­dız Ve­dad İbi­se­vic (24), 17 maç­ta at­tı­ğı 18 gol ve 1.06 maç ba­şı­na gol or­ta­la­ma­sıy­la bu alan­da ilk sı­ra­nın sa­hi­bi ol­du. La Li­ga eki­bi Bar­ce­lo­na’nın gol­cü­sü Sa­mu­el Eto’o (27) ise 15 lig ma­çın­da 15 gol ata­rak maç ba­şı­na 1.00 gol or­ta­la­ma­sıy­la, Ba­ros’la bir­lik­te 2. sı­ra­da. Çek yıl­dız, İtal­ya’da 15 maç­ta 12 gol­le zir­ve­de bu­lu­nan Mi­li­to’yu, İn­gil­te­re’de 18 maç­ta 14 gol atan Anel­ka’yı ge­ri­de bı­rak­tı. LİN­COLN ASİST­TE ZİR­VE­DE Geç­ti­ği­miz se­zon bü­yük umut­lar­la trans­fer edil­me­si­ne kar­şın ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şa­tan Cas­si­o Lin­coln, bu se­zon oy­na­dı­ğı fut­bol, at­tı­ğı gol­ler ve yap­tı­ğı asist­ler­le li­gin ilk ya­rı­sı­na dam­ga­sı­nı vur­du. G.Sa­ray’ı hem lig­de hem de Av­ru­pa’da ta­şı­yan Bre­zil­ya­lı yıl­dız, li­gin ilk ya­rı­sın­da yap­tı­ğı 14 asist­le Av­ru­pa’da bu alan­da zir­ve yap­tı. Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu, asist sa­yı­sın­da Av­ru­pa’nın ön­de ge­len lig­le­rin­de for­ma gi­yen bir­çok ra­ki­bi­ne fark at­tı. Dev­re ara­sı trans­fer dö­ne­mi­nin en göz­de oyun­cu­la­rın­dan bi­ri olan An­ka­ras­por’un genç yıl­dı­zı Özer Hur­ma­cı da asist kral­lı­ğı lis­te­sin­de 3. sı­ra­da yer al­dı. Asist kral­lı­ğın­da Av­ru­pa’nın zir­ve­sin­de bu­lu­nan ilk 5 isim şöy­le: 1-Lin­coln (G.Sa­ray): 14 asist, 2-Stef­fen Hof­mann (Ra­pid Wi­en): 13 asist, 3-Özer Hur­ma­cı (An­ka­ras­por): 11 asist, 4-An­draz Kirm (NK Dom­za­le): 11 asist, 5-Se­jad Sa­li­ho­vic (TSG 1899 Hof­fen­he­im): 10 asist. > Ercan YILDIZ
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT