BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Bur­sas­por, Gü­venç Kur­tar’dan bo­şa­lan tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vi için ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Ye­şil-be­yaz­lı­la­rın Me­sut Bak­kal’ın ya­nı sı­ra, spor yo­rum­cu­su ve es­ki fut­bol­cu Rıd­van Dil­men’e tek­lif gö­tür­dü­ğü öğ­re­nil­di.Bur­sa’da Dil­men ses­le­ri Bur­sas­por, Gü­venç Kur­tar’dan bo­şa­lan tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vi için ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Ye­şil-be­yaz­lı­la­rın Me­sut Bak­kal’ın ya­nı sı­ra, spor yo­rum­cu­su ve es­ki fut­bol­cu Rıd­van Dil­men’e tek­lif gö­tür­dü­ğü öğ­re­nil­di. Ata­lay’a ve­da ye­me­ği TSYD Yö­ne­ti­mi, GS Ge­nel Mü­dür­lü­ğü gö­re­vin­den ay­rı­lan Meh­met Ata­lay’a ye­mek ver­di. Fe­ri­ye Lo­kan­ta­sı’nda­ki ye­mek­te, Ata­lay’a ay­rı­ca te­şek­kür pla­ke­ti su­nul­du. Mu­ham­met ta­bur­cu ol­du Bur­sas­por’un ka­sık fı­tı­ğı teş­hi­si ko­nu­lan genç yıl­dı­zı Mu­ham­met De­mir, Bur­sa’da ame­li­yat ol­du. Ame­li­ya­tı ba­şa­rı­lı ge­çen genç fut­bol­cu ta­bur­cu edi­le­rek din­len­me­si için evi­ne gön­de­ril­di. Av­ras­ya ‘gü­müş’te IAFF, Av­ras­ya Ma­ra­to­nu’nu ye­ni­len­miş par­ku­ru ve elit at­let­le­rin ka­tı­lı­mın­dan do­la­yı ‘’Gü­müş Ka­te­go­ri’’ye la­yık gör­dü. Ara­la­rın­da Ams­ter­dam, Tok­yo, Prag, Ro­ma’nın da bu­lun­du­ğu 22 ma­ra­ton Av­ras­ya ile bir­lik­te Gü­müş Ka­te­go­ri’de yer alı­yor. Çö­zü­me Doğ­ru 2 TFF’nin dü­zen­le­di­ği, maç­lar­da­ki gü­ven­lik or­ga­ni­zas­yon­la­rı­nın tar­tı­şı­la­ca­ğı ‘’Çö­zü­me Doğ­ru 2’’ se­mi­ne­ri 3-4 Ocak’ta An­tal­ya’da ya­pı­la­cak. Po­lat’ın ha­ya­li bü­yük Te­nis Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Me­sut Po­lat, Hin­dis­tan’da­ki tur­nu­va­lar­da bir bi­rin­ci­lik ve bir ikin­ci­lik el­de eden Me­lis Se­zer’in ‘’Grand Slam’de oy­na­yan ilk Türk ol­ma’’ ha­ya­li­ni ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­di. Su­al­tı’nda kriz bas­kı­sı Su­al­tı Spor­la­rı Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Ah­met İn­kı­lap Ob­ruk, 2009 pro­je­le­ri­ne ağır­lık ver­dik­le­ri­ni an­cak kriz ne­de­niy­le yurt­ dı­şı­na gö­tü­re­cek­le­ri ka­fi­le­ler­de kı­sın­tı­ya gi­de­cek­le­ri­ni söy­le­di. Ail­ton yıl­dız avın­da Bir dö­nem Be­şik­taş for­ma­sı da gi­yen 35 ya­şın­da­ki Bre­zil­ya­lı gol­cü Ail­ton, G.Ame­ri­ka’da W.Bre­men’e genç, yıl­dız ada­yı oyun­cu­lar ara­ya­cak. Bey­le­roğ­lu’nun si­te­mi Olim­pi­an Der­ne­ği Baş­ka­nı ve Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si BES­YO Öğ­re­tim Üye­si Yrd. Doç. Dr. Ma­lik Bey­le­roğ­lu, olim­pi­yat­la­ra ka­tı­lan es­ki spor­cu­la­ra sa­hip çı­kıl­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Dev­let yar­dım eli­ni uzat­ma­lı” de­di. Yüz­me­de bü­yük he­ye­can “Pa­ro­la­mız, 50 genç ye­te­nek” di­ye yo­la çı­kan Yüz­me Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Yrd. Doç. Dr. A. Maz­har Boz­do­ğan, en bü­yük he­de­fi­nin yüz­me olim­pi­yat mer­ke­zi­ni kur­mak ve 2012 olim­pi­yat­la­rın­da A fi­na­li yü­ze­cek spor­cu­la­rı ye­tiş­tir­mek ol­du­ğu­nu söy­le­di. G.An­tep’te se­mi­ner Zi­hin­sel En­gel­li Fut­sal Eği­tim Se­mi­ne­ri ve Tur­nu­va­sı, Ga­zi­an­tep’te baş­lı­yor. İki gün sü­re­cek se­mi­ne­re 18 il­den 40 zi­hin­sel en­gel­li ku­lüp tem­sil­ci­si, tur­nu­va­ya ise 5 il­den 5 ku­lüp ka­tı­lı­yor. Or­yan­tiring’de te­laş ‘’Ko­şa­rak, yü­rü­ye­rek he­def bul­ma’’ an­la­mı­na ge­len Or­yan­ti­ring Fe­de­ras­yo­nu, ya­rın 2. baş­ka­nı­nı se­çe­cek. 187 de­le­genin oy kul­la­na­ca­ğı Ke­çi­ören’de ya­pı­la­cak kon­gre­de mev­cut baş­kan Nev­zat Va­rol ye­ni­den aday. Ra­ki­bi ise es­ki mil­li at­let Meh­met Genç. At sır­tın­da 46 yıl Türk at ya­rış­çı­lı­ğı­nın ‘’im­pa­ra­tor’’ la­kap­lı jo­ke­yi Sü­ley­man Ak­dı, “Bı­ra­kı­yo­rum” de­di. Jo­key­lik­te 46 yı­lın ge­ri­de kal­dı­ğı­nı söy­le­yen Ak­tı, ‘’Bu­gün ba­kı­yo­rum, at sır­tın­da 46 yı­lın na­sıl geç­ti­ği­ni ben bi­le an­la­ma­dım’’ de­di. Şa­zi­ye G.Sa­ray’da G.Sa­ray Ba­yan Bas­ket­bol Ta­kı­mı, Rus­ya’nın Spar­tak Mos­ko­va Re­gi­on eki­biy­le yol­la­rı­nı ayı­ran mil­li oyun­cu Şa­zi­ye Kars­lı ile an­laş­tı. 26 ya­şın­da ve 1.82 met­re bo­yun­da olan mil­li spor­cu, Tür­ki­ye’de da­ha ön­ce BO­TAŞ, F.Bah­çe ve Be­şik­taş’ta for­ma giy­miş­ti. 3. Lig’de dün Oyak Re­na­ult-A.Üs­kü­dar: 0-1, D.Ç.Div­ri­ği-Er­zin­can: 3-1, Bu­lan­cak-Ün­ye: 1-0, Cey­han-Bat­man Pet­rol: 0-1, Si­irt-Ki­lis Bld.: 0-0.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT