BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GÖKHAN'DA PÜRÜZ

GÖKHAN'DA PÜRÜZ

F.Bah­çe trans­fe­rin göz­de­le­rin­den Gök­han Em­re­cik­sin’i İs­tan­bul’a ge­ti­rip an­laş­tı. An­cak A.Gü­cü Baş­ka­nı Ce­mal Ay­dın ge­len ye­ni tek­lif­le­ri öne sü­rüp işi yo­ku­şa sü­rü­yor> M. Emin ULUÇ PA­RA İŞ­TAH KA­BART­TI Se­zon ba­şın­dan bu ya­na trans­fer­de so­run ya­şa­yan F.Bah­çe’nin yü­zü dev­re ara­sın­da da gü­le­cek gi­bi de­ğil. Sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin na­kit pa­ra bol­lu­ğu hem tek­lif yap­tı­ğı oyun­cu­la­rın hem de ku­lüp­le­rin iş­ta­hı­nı ka­bar­tı­yor. Ka­nar­ya, trans­fe­rin göz­de­le­rin­den Gök­han Em­re­cik­sin’i al­ma yo­lun­da da ay­nı sı­kın­tı­yı ya­şı­yor. Be­şik­taş ve Trab­zon’un da ıs­rar­la is­te­di­ği fut­bol­cu­yu her ko­nu­da ik­na edip İs­tan­bul’a ge­tir­ten ve res­mi im­za için 5 Ocak’ı bek­le­yen sa­rı-la­ci­vert­li­le­re An­ka­ra’dan kö­tü ha­ber gel­di. A.Gü­cü Baş­ka­nı Ce­mal Ay­dın, en iyi tek­li­fi ya­pan F.Bah­çe’den da­ha faz­la­sı­nı is­te­yin­ce trans­fer sı­kın­tı­ya gir­di. TA­LEP­LER YE­Nİ­LE­Nİ­YOR Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım ile ara­sı iyi ol­ma­yan Ce­mal Ay­dın, “Şu ana ka­dar en iyi tek­li­fi F.Bah­çe yap­tı” açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan sa­rı-la­ci­vert­li­ler­den ke­se­nin ağ­zı­nı da­ha faz­la aç­ma­sı­nı is­te­di. F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi’nin “Bu­rak, Gür­han, Can ve Ya­sin’den bi­ri­ni alın Gök­han’ı ve­rin” tek­li­fi­ni red­de­den Baş­kent eki­bi, “Gök­han’a kar­şı­lık 4 oyun­cu­dan 3’ünü ve­rin ya da 1,5 mil­yon do­lar öde­yin” ta­le­bin­de bu­lun­du. Bu trans­fe­re bit­ti gö­züy­le ba­kan Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’ın Ce­mal Ay­dın’ın bu ye­ni is­te­ği kar­şı­sın­da si­nir­len­di­ği, an­cak Gök­han Em­re­cik­sin’i kad­ro­ya kat­ma­ya da ka­rar­lı ol­du­ğu öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT