BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > F.BAHÇE NOTLARI

F.BAHÇE NOTLARI

Kon­yas­por Baş­ka­nı Meh­met Ali Kun­toğ­lu, Ku­lüp­ler Bir­li­ği top­lan­tı­sın­da Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’dan Ya­sin’i is­te­di. Sto­per açı­ğı­nı bu oyun­cuy­la ka­pat­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten Kun­toğ­lu, De­niz Ba­rış ve İl­han Par­lak için de na­bız yok­la­dı.Ya­sin’e ta­lip Kon­yas­por Baş­ka­nı Meh­met Ali Kun­toğ­lu, Ku­lüp­ler Bir­li­ği top­lan­tı­sın­da Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’dan Ya­sin’i is­te­di. Sto­per açı­ğı­nı bu oyun­cuy­la ka­pat­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten Kun­toğ­lu, De­niz Ba­rış ve İl­han Par­lak için de na­bız yok­la­dı. Ye­ni­ler yet­me­di F.Bah­çe’nin ye­ni se­zon için kad­ro­su­na kat­tı­ğı 4 oyun­cu da bek­le­ne­ni ve­re­me­di. İs­pan­yol gol kra­lı Güi­za Sü­per Lig’e alı­şa­maz­ken, Ma­ni­sa’da­ki per­for­man­sıy­la dik­kat çe­ken Bu­rak, Ara­go­nes’in gö­zü­ne gi­re­me­di. Em­re sa­kat­lık­lar­la bo­ğuş­tu, Jo­si­co ise Au­re­li­o’nun ye­ri­ni dol­du­ra­ma­dı. Gol­cü ara­yı­şı Li­gin ikin­ci ya­rı­sı­na da­ha güç­lü bir kad­roy­la gir­me­ye ka­rar­lı olan F.Bah­çe’de for­ve­te isim ara­nı­yor. Ara­go­nes, Güi­za ve Se­mih’le ya­rı­şa­cak bir oyun­cu is­ter­ken yö­ne­tim, Meh­met Yıl­dız, Ha­lil Al­tın­top ve Eren Der­di­yok’un ar­dın­dan In­ter­li Ad­ri­ano’yu da lis­te­ye al­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT