BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DEMİRÖREN’E 3 AY CEZA

DEMİRÖREN’E 3 AY CEZA

PFDK, G.Sa­ray der­bi­sin­de Oğuz Sar­van’a söy­le­di­ği söz­ler­den do­la­yı Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren’e 90 gün hak mah­ru­mi­ye­ti ve 40 bin YTL pa­ra ce­za­sı ve­rir­ken, maç son­ra­sı sa­ha­ya inen yö­ne­ti­ci­le­re de 15’er gün hak mah­ru­mi­ye­ti ce­za­sı kes­tiG.SA­RAY DA NA­Sİ­Bİ­Nİ AL­DI G.Sa­ray ma­çı sı­ra­sın­da PFDK Baş­ka­nı Re­şat Bos­tan ile ko­nu­şur­ken MHK Baş­ka­nı Oğuz Sar­van’a ağır kü­für eden ve “Bu söz­le­ri­mi Sar­van’a ay­nen ilet” di­yen Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren’e PFDK ta­ra­fın­dan 90 gün hak mah­ru­mi­ye­ti ve 40 bin YTL ce­za ke­sil­di. Maç­tan son­ra sa­ha­ya inip ha­ke­min et­ra­fı­nı sa­ran Be­şik­taş­lı yö­ne­ti­ci­le­re de 15’er gün hak mah­ru­mi­ye­ti ve­ril­di. Bu ara­da Be­şik­taş’a ta­raf­tar­la­rın se­bep ol­du­ğu sa­ha olay­la­rı ne­de­niy­le 22.500 YTL öde­me zo­run­lu­lu­ğu ve­ril­di. PFDK, ce­za yağ­mu­run­da G.Sa­ray’ı da unut­ma­dı. Cim­bom da, sa­rı-kır­mı­zı­lı ta­raf­tar­la­rın se­bep ol­du­ğu sa­ha olay­la­rı ne­de­niy­le 15.000 YTL pa­ra ce­za­sı öde­ye­cek. HAK­KI­MI­ZI ARA­YA­CA­ĞIZ Öte yan­dan ha­kem ha­ta­la­rı­nın en çok Be­şik­taş’a za­rar ver­di­ği­ni söy­le­yen Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren bu­gün med­ya kar­şı­sı­na ge­çe­cek. De­mi­rö­ren’in, ya­pa­ca­ğı ta­ri­hi ko­nuş­ma me­rak ko­nu­su olur­ken, As­baş­kan Le­vent Er­do­ğan dün açık­la­nan ce­za­lar­dan son­ra ilk ko­nu­şan yö­ne­ti­ci ol­du. Er­do­ğan, “Ce­za ver­mek ko­lay. Önem­li olan ha­ta­la­rı dü­zel­te­bil­mek. Ce­za­la­ra iti­raz ede­ce­ğiz. Hak­kı­mı­zı ara­ya­ca­ğız. Fa­kat Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu ve MHK, ce­za ver­mek ye­ri­ne ha­kem ha­ta­la­rı üze­rin­de de dur­sa or­ta­ya bu tür so­nuç­lar çık­maz. Du­rup du­ru­ken kim­se ger­gin­lik çı­kar­maz. Şe­ref­li ikin­ci­lik­ler is­te­mi­yo­ruz ar­tık. Şam­pi­yon­lu­ğu­mu­zu eli­miz­den al­ma­la­rı­na izin ver­me­ye­ce­ğiz” de­di. > Bil­ge­han CAN Geçtiğimiz hafta oynanan G.Saray-Beşiktaş maçının ardından, siyah-beyazlı yöneticiler şeref tribününden sahaya inerek hakem Cüneyt Çakır’ın etrafını bu şekilde sarmışlardı...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93487
  % 0.34
 • 5.4049
  % -0.64
 • 6.1727
  % -0.39
 • 6.9633
  % -0.57
 • 224.32
  % -0.43
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT