BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yenidoğanlar ile ilgili pratik bilgiler

Yenidoğanlar ile ilgili pratik bilgiler

Be­bek­le­rin göz­le­ri ni­çin ma­vim­si gö­rü­nür?: An­ne ba­ba­la­rın en çok me­rak et­ti­ği ko­nu­lar­dan bi­ri ye­ni­do­ğan be­be­ğin göz ren­gi­dir.Be­bek­le­rin göz­le­ri ni­çin ma­vim­si gö­rü­nür?: An­ne ba­ba­la­rın en çok me­rak et­ti­ği ko­nu­lar­dan bi­ri ye­ni­do­ğan be­be­ğin göz ren­gi­dir. Özel­lik­le an­ne ba­ba­dan bi­ri­nin fark­lı göz ren­gi­ne sa­hip ol­ma­sı bu me­ra­kı da­ha da art­tı­rır. An­cak göz ren­gi­nin ir­sî ol­du­ğu­nu ve he­men he­men bir ya­şı­na ka­dar ke­sin­leş­me­di­ği­ni ak­lı­nız­dan çı­kar­ma­yın. Ye­ni­do­ğan­la­rın göz­le­rin­de ma­vim­si bir renk olur. Bu ma­vim­si­lik ço­cu­ğu­nu­zun göz ren­gi­nin ma­vi ola­ca­ğı­nı gös­ter­mez. Renk­li göz­le­re sa­hip ola­cak be­bek­ler­de ma­vi ton, da­ha can­lı­dır. An­cak açık ma­vi göz­lü gö­rü­nen be­bek­le­rin göz­le­ri za­man­la ye­şil, açık ela gi­bi fark­lı renk­le­re dö­nü­şe­bi­lir. Ko­yu göz­le­re sa­hip olan be­bek­ler­de ma­vi­lik da­ha ko­yu­dur, ka­lı­cı göz ren­gi da­ha açık renk göz­lü be­bek­le­re gö­re da­ha kı­sa za­man­da be­lir­gin­le­şir. Ten­le­ri ni­çin bu ka­dar gü­zel ko­kar?: Be­bek­ler gü­zel ko­kar çün­kü ter­le­mez­ler. Ter bez­le­ri ge­liş­me­di­ğin­den, ye­tiş­kin­ler gi­bi ter­le­ye­mez­ler. Ter­le­ye­me­dik­le­ri için bak­te­ri­le­rin oluş­tur­duk­la­rı kö­tü ko­ku­yu be­be­ği­niz­de his­set­me­niz müm­kün de­ğil­dir. Ay­rı­ca ge­li­şi­mi­nin sağ­lık­lı ola­bil­me­si için an­ne­le­rin sık sık ban­yo et­tir­dik­le­ri­ni dü­şü­nür­se­niz, gü­zel kok­ma­ma­la­rı için hiç­bir se­bep yok­tur. Ban­yo­dan son­ra cil­di­ni yu­mu­şat­mak için kul­la­nı­lan yağ­lar, krem­ler de be­bek­le­rin gü­zel kok­ma­sı­na se­bep olur. Be­be­ğin te­ni ne­den bu ka­dar yu­mu­şak olur?: Bu­nun se­be­bi ye­tiş­kin­le­re oran­la cilt­le­ri­nin da­ha çok nem ve yağ ora­nı­na sa­hip ol­ma­sı­dır. Sert olan cil­din dış ta­ba­ka­sı he­nüz oluş­ma­mış­tır. Bu se­bep­le yu­mu­şa­cık ve pü­rüz­süz bir te­ne sa­hip­tir­ler. Onu, gü­ne­şin ya­kı­cı­lı­ğın­dan ve rüz­gâr­dan ko­ru­ma­nız ge­rek­ti­ği­ni ak­lı­nız­dan çı­kar­ma­ma­lı­sı­nız...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT