BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özür dileme saçmalığı!

Özür dileme saçmalığı!

Türk mil­le­ti­ne if­ti­ra et­mek ve düş­man­la­rı­na bir ne­vi des­tek ver­me he­de­fi­ni ta­şı­yan “Er­me­ni­ler­den özür di­le­me” saç­ma­lı­ğı, Türk mil­le­ti­nin tep­ki­si­ne se­bep ol­muş­tur.Türk mil­le­ti­ne if­ti­ra et­mek ve düş­man­la­rı­na bir ne­vi des­tek ver­me he­de­fi­ni ta­şı­yan “Er­me­ni­ler­den özür di­le­me” saç­ma­lı­ğı, Türk mil­le­ti­nin tep­ki­si­ne se­bep ol­muş­tur. As­lın­da Er­me­ni çe­te­le­ri soy­kı­rım yap­mış­lar­dır. Özür di­le­mek ge­re­kir­se Er­me­ni­le­rin ve on­la­rı Os­man­lı­nın mil­let-i sa­dı­ka­sı iken is­ya­na teş­vik eden, fit­ne ve kin to­hum­la­rı­nı mis­yo­ner­le­rin ida­re et­ti­ği ya­ban­cı okul­la­rın­da eken baş­ta ABD, Fran­sa, İn­gil­te­re ve Rus­ya’nın di­le­me­si ge­re­kir. Er­me­nis­tan’ın ilk baş­ba­ka­nı Ova­nes Ka­çaz­nu­ni’nin 1923 yı­lın­da Bük­reş’te “Er­me­ni me­se­le­si” ile il­gi­li Taş­nak Par­ti­si top­lan­tı­sın­da ken­di im­za­sı­nı ta­şı­yan 128 say­fa­lık ra­po­ru ve ko­nuş­ma­sı; Rus­ça’dan çev­ri­le­rek ki­tap ha­li­ne ge­ti­ril­miş­tir. Bu ra­por fa­na­tik Er­me­ni­le­rin ve on­la­ra des­tek ve­ren ba­zı ül­ke­le­rin id­di­ala­rı­nı çü­rüt­me­ye ye­ter de ar­tar bi­le. İş­te bu iti­raf­lar­dan ba­zı­la­rı: “1914 yı­lın­da Os­man­lı Dev­le­ti sa­va­şan ta­raf­la­rın bi­ri­ne he­nüz ka­tıl­ma­dı­ğın­da, Os­man­lı­ya kar­şı gö­nül­lü bir­lik­ler kur­duk. Er­me­ni Dev­rim­ci Taş­nak­sut­yun Par­ti­si bu bir­lik­le­rin ku­rul­ma­sı­na ve as­ke­rî ope­ras­yon­la­ra ak­tif bi­çim­de ka­tıl­dı.” “De­niz­den de­ni­ze (Ka­ra­de­niz’den Ak­de­niz’e Bü­yük Er­me­nis­tan) ga­ye­si ile Os­man­lı­ya kar­şı ayak­lan­dık. Türk­le­rin düş­ma­nı İti­laf Dev­let­le­ri or­du­la­rı­nın Ana­do­lu’ya gön­de­ril­me­si için Av­ru­pa ve ABD’ye res­mi çağ­rı­lar yap­tık. Ara­lık­sız ola­rak Türk­ler­le sa­vaş­tık. Öl­dür­dük ve öl­dü­rül­dük.” “As­ke­rî ope­ras­yon­la­ra ka­tıl­dık. Kan­dı­rıl­dık ve Rus­ya’ya bağ­lan­dık. Teh­cir doğ­ruy­du ve ge­rek­liy­di. Ger­çek­le­ri gö­re­me­dik. Ha­di­se­le­rin se­be­bi bi­ziz. Türk­le­rin mil­li mü­ca­de­le­si hak­lıy­dı. Ba­rı­şı ret et­me­miz ve si­lah­lan­ma­mız bü­yük bir ha­tay­dı. Türk­le­re kar­şı ayak­lan­dık ve sa­vaş­tık. Sevr Ant­laş­ma­sı gö­zü­mü­zü kör et­miş­ti. İs­ya­nı­mı­zın te­me­lin­de ih­ti­laf dev­let­le­ri­nin bi­ze va­at et­ti­ği Bü­yük Er­me­nis­tan ha­ya­li var­dı. Ama biz hiç­bir za­man dev­let ola­ma­dık. Tür­ki­ye Er­me­nis­tan’ı di­ye bir dev­le­tin ha­yal­den de öte ol­ma­dı­ğı ger­çe­ği­ni gö­re­me­dik.” “Ka­der­den şi­ka­yet et­mek ve fe­la­ket­le­ri­mi­zin se­bep­le­ri­ni ken­di dı­şı­mız­da ara­mak acık­lı bir du­rum­dur. Bu bi­zim has­ta­lık­lı mil­li psi­ko­lo­ji­mi­zin ka­rak­te­ris­tik bir özel­li­ği­dir ve Taş­nak­sut­yan Par­ti­si de bun­dan ka­ça­ma­mış­tır. San­ki uzun gö­rüş­lü ol­ma­mız bir kah­ra­man­lık­tı. Çün­kü is­te­yen her­kes (Fran­sız­lar, İn­gi­liz­ler, Ame­ri­ka­lı­lar, Gür­cü­ler, Bol­şe­vik­ler) tek ke­li­mey­le bü­tün dün­ya bi­zi ko­lay­ca al­dat­tı, at­lat­tı ve iha­net et­ti. Hal­bu­ki biz­ler saf­ça bu sa­va­şın Er­me­ni­ler için (Bü­yük Er­me­nis­tan) için ya­pıl­dı­ğı­na inan­dı­rıl­mış­tık.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103250
  % 0.74
 • 5.3239
  % -0.03
 • 6.0287
  % -0.15
 • 6.906
  % -0.42
 • 226.651
  % 0.12
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT