BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ay­rı­lık iki­si­ne de ÖLÜM GETİRDİ

Ay­rı­lık iki­si­ne de ÖLÜM GETİRDİ

İn­gil­te­re’de, bir ay ön­ce dün­ya­ya ge­len si­yam ikiz­le­rin­den bi­ri da­ha öl­dü. Gö­ğüs­le­rin­den ya­pı­şık ve tek ka­ra­ci­ğer­le­ri bu­lu­nan be­bek­le­rin ay­rı kalp­le­re sa­hip ol­ma­sı, dok­tor­la­ra ba­şa­rı­lı bir ame­li­yat ola­ca­ğı umu­du ver­di.18 yaşındaki Lau­ra Wil­li­ams’ın siyam ikizleri üç hafta arayla hayatını kaybetti. İn­gil­te­re’de, bir ay ön­ce dün­ya­ya ge­len si­yam ikiz­le­rin­den bi­ri da­ha öl­dü. Gö­ğüs­le­rin­den ya­pı­şık ve tek ka­ra­ci­ğer­le­ri bu­lu­nan be­bek­le­rin ay­rı kalp­le­re sa­hip ol­ma­sı, dok­tor­la­ra ba­şa­rı­lı bir ame­li­yat ola­ca­ğı umu­du ver­di. An­cak mi­nik kız­lar­dan “Ho­pe” ame­li­yat sı­ra­sın­da öl­dü. Teh­li­ke­yi at­la­ta­ma­yan iki­zi Fa­ith ise kar­de­şin­den 3 haf­ta da­ha faz­la ya­şa­ya­bil­di. 18 ya­şın­da­ki an­ne Lau­ra Wil­li­ams’ın be­bek­le­ri­ni ayır­mak için 3 haf­ta ön­ce ya­pı­lan ame­li­ya­ta 40 ka­dar dok­tor, hem­şi­re ve sağ­lık per­so­ne­li ka­tıl­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT