BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­vun­ma­da ‘ye­rel kat­kı’ re­ka­bet gü­cü­mü­zü ar­tır­dı

Sa­vun­ma­da ‘ye­rel kat­kı’ re­ka­bet gü­cü­mü­zü ar­tır­dı

Türk sa­vun­ma sa­na­yi, An­tal­ya Be­lek’te­ki Ri­xos Pre­mi­um Otel’de dü­zen­le­nen Si­ner­ji­türk 2008 top­lan­tı­sın­da ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı.> Mah­mut Bu­lut AN­TAL­YA Türk sa­vun­ma sa­na­yi, An­tal­ya Be­lek’te­ki Ri­xos Pre­mi­um Otel’de dü­zen­le­nen Si­ner­ji­türk 2008 top­lan­tı­sın­da ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı. Top­lan­tı­da ko­nu­şan Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül, Tür­ki­ye’nin stra­te­jik he­de­fi­nin ken­di­ne ye­ter­li sa­vun­ma sa­na­yi ol­du­ğu­nu söy­le­di. Sa­vun­ma Sa­na­yi­i Müs­te­şa­rı Mu­rat Ba­yar da Türk sa­vun­ma sa­na­yi­nin ya­kın za­man­da 3 mil­yar do­lar ci­ro ile ulus­la­ra­ra­sı oyun­cu ola­ca­ğı­nı kay­det­ti. Koç Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si Ali Koç ise 2011 yı­lın­da sa­vun­ma ih­ra­ca­tı­nın 1 mil­yar do­la­ra ulaş­tı­rıl­ma­sı he­de­fiy­le Tür­ki­ye’nin kü­re­sel sa­vun­ma sa­na­yin­de re­ka­bet ede­bi­le­cek ko­nu­ma gel­di­ği­ni söy­le­di. Koç, “Ye­rel kat­kı viz­yo­nu şim­di­den mey­ve­le­ri­ni ver­me­ye baş­la­mış­tır. Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri ih­ti­yaç­la­rı­nın yurt için­den kar­şı­lan­ma ora­nı­nın 2007’de bir ön­ce­ki yı­la gö­re 5 pu­an ar­ta­rak, yüz­de 41 ola­rak ger­çek­leş­miş ol­ma­sı, doğ­ru is­ti­ka­met­te iler­le­di­ği­mi­zin ka­nı­tı­dır” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101284
  % 1.14
 • 5.264
  % -0.5
 • 5.9793
  % -0.77
 • 6.8733
  % -0.42
 • 216.759
  % -0.48
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT