BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ev telefonunu da tatile götür ucuz konuş

Ev telefonunu da tatile götür ucuz konuş

WI­RO servisi ile abo­ne­le­r ulus­la­ra­ra­sı do­la­şım üc­re­ti öde­me­den, yurt dı­şın­da yurt içi ta­ri­fesiyle konuşabiliyorBAŞROLDE CEM YILMAZ Türk Te­le­kom’un, yurt dı­şı­nı yurt içi­ne çe­vi­ren kam­pan­ya­sı­nı ün­lü ko­med­yen Cem Yıl­maz ta­nı­tı­yor. Türk Te­le­kom’un, WI­RO ürü­nü ile abo­ne­ler ulus­la­ra­ra­sı gö­rüş­me ve mo­bil do­la­şım (roa­ming) üc­re­ti öde­me­den yurt dı­şın­da, yurt için­de te­le­fon­la ko­nu­şur gi­bi ile­ti­şim ku­ra­bi­li­yor. Yurt dı­şı­na çı­kan Türk Te­le­kom’un ev/iş te­le­fo­nu abo­ne­si­nin, Tür­ki­ye’de­ki ya­kın­la­rı­nı an­ke­sör­lü ya da sa­bit bir te­le­fon­dan ara­ma­sı ha­lin­de ulus­la­ra­ra­sı gö­rüş­me­nin tam üc­re­ti­ni öde­me­si ge­re­ki­yor. Bu ara­ma­yı cep te­le­fo­nun­dan yap­tı­ğın­da ise zi­ya­ret et­ti­ği ül­ke­nin do­la­şım üc­ret­le­ri­ne ek ola­rak Tür­ki­ye’ye ya­pı­lan çağ­rı­nın ulus­la­ra­ra­sı gö­rüş­me üc­re­ti­ni de öde­mek du­ru­mun­da ka­lı­yor. Türk Te­le­kom’un WI­RO ser­vi­si ise abo­ne­le­re ulus­la­ra­ra­sı üc­re­ti öde­me­den yurt dı­şın­da da yurt içi ta­ri­fey­le gö­rüş­me im­ka­nı sağ­lı­yor. Wi-Fi uyum­lu cep te­le­fon­la­rı ya da ma­sa­üs­tü/di­züs­tü bil­gi­sa­yar­lar ara­cı­lı­ğıy­la ya­rar­la­nı­la­bi­len WI­RO ile yurt dı­şın­da in­ter­net bağ­lan­tı­sı olan her yer­den ev ya da iş te­le­fo­nu ta­ri­fe­siy­le ara­mak müm­kün. WI­RO ser­vi­si­ni kul­lan­mak için Wi-Fi des­tek­li cep te­le­fo­nu ve­ya in­ter­net eri­şim­li bir bil­gi­sa­yar ge­re­ki­yor. Hem bi­rey­sel hem de ku­rum­sal Türk Te­le­kom müş­te­ri­le­ri, WI­RO ser­vi­sin­den fay­da­lan­mak için ken­di ad­la­rı­na dü­zen­len­miş ev/iş te­le­fon­la­rın­dan 444 1 444’ü ara­ya­rak baş­vu­ru­da bu­lu­na­bi­li­yor. Bu ser­vis için her­han­gi bir abo­ne­lik üc­re­ti öden­mi­yor, sa­de­ce gö­rüş­me be­de­li ev ya da iş te­le­fo­nu fa­tu­ra­sı­na yan­sı­tı­lı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT