BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 1 mil­yon ki­şi­ye bil­gi­sa­yar eği­ti­mi

1 mil­yon ki­şi­ye bil­gi­sa­yar eği­ti­mi

“Bil­gi­sa­yar Bil­me­yen Kal­ma­ya­cak” pro­je­siy­le, 1 mil­yon ki­şi­ye Av­ru­pa Bil­gi­sa­yar Yet­kin­lik Ser­ti­fi­ka­sı (ECDL) eği­ti­mi ve­ri­le­cek.Vodafone Vakfı’nın projesini Rengin Onay açıkladı. “Bil­gi­sa­yar Bil­me­yen Kal­ma­ya­cak” pro­je­siy­le, 1 mil­yon ki­şi­ye Av­ru­pa Bil­gi­sa­yar Yet­kin­lik Ser­ti­fi­ka­sı (ECDL) eği­ti­mi ve­ri­le­cek. Pro­je, Tür­ki­ye Vo­da­fo­ne Vak­fı, Bir­leş­miş Mil­let­ler Kal­kın­ma Prog­ra­mı ile Ha­bi­tat İçin Genç­lik Der­ne­ği’nce yü­rü­tü­le­cek. Pro­je­de ön­ce­lik­li ola­rak genç kız­la­rın ve di­ğer de­za­van­taj­lı genç grup­la­rın eği­ti­minin hedeflendiğini söyleyen Türkiye Vodafone Yönetim Kurulu Başkanı Rengin Onay, “ECDL eği­ti­mi, www.bil­gi­top­lu­mu.net web por­ta­lın­dan üc­ret­siz ola­rak da alı­na­bi­le­cek. Web por­ta­lın­dan eği­tim­le­ri­ni ba­şa­rıy­la ta­mam­la­yan 100 ki­şi, Net­ron Bi­li­şim Aka­de­mi­si’nin sis­tem, ya­zı­lım, net­work, web-gra­fik, gü­ven­lik, mu­ha­se­be, MS Of­fi­ce gi­bi ile­ri dü­zey prog­ram eği­tim­le­rin­den üc­ret­siz ya­rar­la­na­cak” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT