BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bur­si­yer­le­re Di­lek Sa­ban­cı mo­ra­li

Bur­si­yer­le­re Di­lek Sa­ban­cı mo­ra­li

Sa­ban­cı Vak­fı Mü­te­vel­li He­ye­ti Üye­si Di­lek Sa­ban­cı, burs sağ­la­nan öğ­ren­ci­ler­le öğ­le ye­me­ğin­de bu­luş­tu.Sa­ban­cı Vak­fı Mü­te­vel­li He­ye­ti Üye­si Di­lek Sa­ban­cı, burs sağ­la­nan öğ­ren­ci­ler­le öğ­le ye­me­ğin­de bu­luş­tu. Öğ­ren­ci­le­rin ba­şa­rı­la­rı­nı teş­vik et­mek ve mo­ti­vas­yon­la­rı­nı ar­tır­mak için dü­zen­le­nen bu­luş­ma­da ko­nu­şan Sa­ban­cı, “1994 yı­lın­da ken­di adı­nı ta­şı­yan burs prog­ra­mı­nı baş­la­tan ba­bam Sa­kıp Sa­ban­cı, be­nim de burs ver­mem ko­nu­sun­da teş­vik­te bu­lun­du. Ben de 2001 yı­lın­dan be­ri Sa­ban­cı Vak­fı’nın des­te­ğiy­le ken­di fo­num­dan ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­le­re burs ve­ri­yo­rum” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT