BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İşverene yeni destek geliyor

İşverene yeni destek geliyor

Kriz­de zor du­ru­ma gi­ren fir­ma­la­rın ta­le­bi­ne gö­re ve­ri­len kı­sa ça­lış­ma öde­ne­ği­nin 3 ay­dan 6 aya çı­ka­rı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Ça­lış­ma Ba­ka­nı Çe­lik, iş­ve­ren ve ça­lı­şan için ye­ni dü­zen­le­me­ler yap­tık­la­rı­nı söy­le­di> Şük­ran Ka­ban AN­KA­RA Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, kriz se­be­biy­le zor du­rum­da bu­lu­nan iş­let­me­ler­de ça­lı­şan iş­çi­le­re ve­ri­len kı­sa ça­lış­ma öde­ne­ği sü­re­si­ni 3 ay­dan 6 aya çı­ka­ra­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. Çe­lik, eko­no­mik kriz­le il­gi­li ge­liş­me­le­ri ya­kın­dan iz­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, ey­lül ayın­da si­gor­ta­lı sa­yı­sı­nın 9 mil­yon 163 bin ol­ma­sı­na kar­şılık ekim ayın­da bu ra­ka­mın 9 mil­yon 113 bi­ne in­di­ği­ni kay­det­ti. Ba­kan Çe­lik, si­gor­ta­lı sa­yı­sı­nın ka­sım için şu an iti­ba­riy­le ya­pı­lan sa­yım­lar so­nu­cu 8 mil­yon 580 bin ol­du­ğu­nu, bu ra­ka­mın 9 mil­yo­na ulaş­ma­sı­nı bek­le­dik­le­ri­ni kay­det­ti. Ba­kan Çe­lik, si­gor­ta­lı sa­yı­sın­da 200 bin ci­va­rın­da bir dü­şüş ol­ma­sı­nın teh­li­ke­li bir ge­liş­me ola­ca­ğı­nı kay­de­de­rek, “200 bin ki­şi de­mek ai­le­le­riy­le bir­lik­te 1 mil­yon ki­şi eder. Bu önem­li bir ra­kam­dır” de­di. Ba­kan Çe­lik, kriz ile il­gi­li ge­liş­me­ler doğ­rul­tu­sun­da ye­ni ön­lem ve açı­lım­la­rı da dev­re­ye so­ka­bi­le­cek­le­ri­ni be­lirt­ti. Du­ru­ma gö­re kı­sa ça­lış­ma öde­ne­ği öde­me sü­re­si­ni 3 ay­dan 6 aya çı­ka­ra­bi­le­cek­le­ri­ni de ifa­de eden Çe­lik, “Zor du­rum­da­ki 241 iş­ve­ren öde­nek için baş­vur­du. Bu baş­vu­ru­lar 30 bin ça­lı­şa­nı il­gi­len­di­ri­yor. Baş­vu­ru­la­rın 8’i so­nuç­lan­dı, bi­ri ise red­de­dil­di” de­di. Ba­kan Fa­ruk Çe­lik, iş­siz­lik maa­şın­dan fay­da­lan­mak için de 165 bin baş­vu­ru al­dık­la­rı­nı söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT