BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Krizi komşularımızla dayanışmayla aşarız’

‘Krizi komşularımızla dayanışmayla aşarız’

Dev­let Ba­ka­nı Tüz­men, 2008 ih­ra­cat he­de­fi olan 125 mil­yar do­la­rın aşıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Kom­şu­la­rı­mız­la bir­lik­te kal­kı­nıp zen­gin­le­şe­ce­ğiz” de­diDev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, kri­zin kom­şu ül­ke­le­re ge­niş ka­tı­lım­lı çı­kar­ma­lar ya­pa­rak aşı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Tüz­men, Eko­no­mi Ga­ze­te­ci­le­ri Der­ne­ği (EGD) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ge­le­nek­sel yıl­ba­şı et­kin­li­ğin­de yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Tür­ki­ye’nin ih­ra­ca­tı­nın he­def­le­nen 125 mil­yar do­lar­lık se­vi­ye­yi aş­tı­ğı­nı di­le ge­tir­di. Kri­zin de­va­mı ha­lin­de 2009’un çe­tin bir yıl ola­ca­ğı­nı ifa­de eden Tüz­men, “2009’da bü­tün dün­ya pa­zar­la­rın­da çok çe­tin re­ka­bet ya­şa­na­cak. Biz bu re­ka­bet­ten ba­şa­rı­lı çık­mak için uğ­raş ve­ri­yo­ruz. Türk ih­ra­cat­çı­la­rı bu acı­ma­sız re­ka­bet­te ka­li­te­li ürün­le­riy­le, si­pa­riş­le­ri­ni za­ma­nın­da ye­ri­ne ge­tir­me­siy­le, mo­da­sıy­la, mar­ka­sıy­la, gü­ve­nir­li­ği ile ba­şa­rı­lı ola­cak­lar­dır” de­di. “Glo­bal eko­no­mi­de ‘ıs­sız adam­lar’ yok­tur” di­yen Bakan Tüz­men, “Kriz­den kom­şu­la­rı­mız­la çı­ka­ca­ğız. Bir­lik­te kal­kı­nıp zen­gin­le­şe­ce­ğiz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT