BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Memura yüzde 4 zam

Memura yüzde 4 zam

Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan, ka­mu per­so­ne­li­ne Ocak 2009 iti­ba­riy­le yüz­de 4 zam ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı.Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan, ka­mu per­so­ne­li­ne Ocak 2009 iti­ba­riy­le yüz­de 4 zam ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı. Zam, tem­muz 2009’da da yüz­de 4.5 ola­rak uy­gu­la­na­cak. Ka­mu ma­li­ye­si­nin he­sa­bı­nı iyi yap­tık­la­rı­nı ifa­de eden Una­kı­tan, 2009 büt­çe­si­nin gö­rü­şül­dü­ğü Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lun­da­ yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “He­sa­bı­na ki­ta­bı­na dik­kat et­me­yen­ler du­va­ra tos­lu­yor. Bu­nu ön­ce­den gör­dük. Gi­dip ba­ta­ğa ba­tı­yor­lar­dı” de­di. Büt­çe di­sip­li­ni­ni sağ­la­dık­la­rı­nı, büt­çe açık­la­rı­nı azalt­tık­la­rı­nı, bu ko­nu­da birçok Av­ru­pa ül­ke­si­nin ge­ri­de bı­ra­kıl­dı­ğı­nı ifa­de eden Una­kı­tan, “Dev­let ka­pı­sı iş bul­ma ka­pı­sı de­ğil. On­lar es­ki­de kal­dı. Se­çim ka­zan­ma ka­pı­sı ha­li­ne ge­ti­ril­miş­ti. Lü­zum­lu lü­zum­suz adam dol­du­rur­sa­nız, bun­la­rın ma­aş­la­rı­nı ver­gi­den kar­şı­lar­sı­nız. Ver­gi­le­rin top­lan­dı­ğı adam­la­ra ya­zık de­ğil mi? Şim­di e-dev­let pro­je­si uy­gu­lan­ma­ya baş­lan­dı. 10 ada­mın ya­pa­ca­ğı iş, in­ter­net üze­rin­den ya­pı­lı­yor, ne­den faz­la­dan adam ala­lım. En ko­lay, en po­pü­list iş; dev­le­te ne­den adam al­mı­yor­su­nuz? Dev­le­ti adam gi­bi yö­ne­te­cek­si­niz, işi bi­le­cek­si­niz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT