BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2B taksitle satılacak

2B taksitle satılacak

Or­man vas­fı­nı kay­bet­miş ara­zi­le­rin sa­tı­şı için ha­zır­la­nan tas­la­ğa gö­re, 31 Ara­lık 1981 ta­ri­hin­den ön­ce 2B kap­sa­mı­na gi­ren ara­zi­le­rin sa­tı­şı­nı Ha­zi­ne tak­sit­le ya­pa­cak> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA 2B ara­zi­si­nin ken­di­si­ne ait ol­du­ğu­nu bel­ge­le­ye­ne bel­li bir ra­yiç be­del üze­rin­den sa­tış ya­pı­la­cak. Bel­ge­le­ye­me­ye­nin ara­zi­si ise Ha­zi­ne’ye ka­la­cak. Hü­kü­me­tin ye­rel se­çim­ler­den son­ra Mec­lis gün­de­mi­ne ge­tir­me­yi plan­la­dı­ğı or­man vas­fı­nı kay­bet­miş 2B ara­zi­le­ri­nin sa­tı­şı­nı ön­gö­ren dü­zen­le­me tas­la­ğı­nın ay­rın­tı­la­rı bel­li ol­du. Hem ana­ya­sa hem de ya­sa de­ği­şik­li­ği şek­lin­de iki al­ter­na­tif­li ha­zır­la­nan tas­lak mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin gö­rü­şü­ne de su­nu­la­cak. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin ip­tal ge­rek­çe­le­ri­nin de dik­ka­te alın­dı­ğı tas­lak­ta yer alan ay­rın­tı­lar şöy­le: 2B ara­zi­si üze­rin­de evi ve­ya baş­ka bir mül­kü bu­lu­nan ve­ya bu ara­zi­nin ken­di­si­ne ait ol­du­ğu il­gi­li ki­şi ta­ra­fın­dan is­pat edi­le­cek. Dev­le­tin ka­yıt­la­rı ara­sın­da bu­lu­nan uy­du gö­rün­tü­le­ri ve fo­toğ­raf­la­rın ya­nı sı­ra, ka­das­tro ka­yıt­la­rı ve em­lak ver­gi­si be­yan­na­me­le­ri de bu­ra­la­rın 2B ol­du­ğu­nu bel­ge­le­me­ye ye­ter­li ola­cak. 2B ara­zi­si­nin ken­di­si­ne ait ol­du­ğu­nu bel­ge­le­ye­ne bel­li bir ra­yiç be­del üze­rin­den sa­tış ya­pı­la­cak. Bel­ge­le­ye­me­ye­nin ara­zi­si Ha­zi­ne’ye ka­la­cak. TO­Kİ YET­Kİ­Lİ OLA­CAK Üze­rin­de çar­pık ve kö­tü ya­pı­laş­ma­nın yer al­dı­ğı 2B ara­zi­le­rin­de TO­Kİ’ye yet­ki ve­ri­le­cek. TO­Kİ bu alan­la­rı kent­sel dö­nü­şüm ala­nı ilan ede­rek, top­lu ko­nut ya­pıp ara­zi sa­hip­le­ri­ne ve­re­cek. Bu­na gö­re, 31 Ara­lık 1981 ta­ri­hin­den ön­ce 2B kap­sa­mı­na gi­ren ara­zi­le­rin sa­tı­şı tak­sit­le ya­pı­la­cak. El­de edi­le­cek ge­lir or­man köy­le­ri­nin kal­kın­ma­sı ve­ya han­gi böl­ge­dey­se o böl­ge­nin alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rı için kul­la­nı­la­cak. 2B ni­te­li­ğin­de­ki ara­zi­le­rin top­lam bü­yük­lü­ğü­nün 500 bin hek­tar ci­va­rın­da ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. Bu ni­te­lik­te­ki ara­zi­le­rin ço­ğun­lu­ğu ise İs­tan­bul, Ko­ca­eli, Bur­sa, Muğ­la, An­tal­ya ve Ada­na’da bu­lu­nu­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT