BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çarşaf, Kılıçdaroğlu ve CHP

Çarşaf, Kılıçdaroğlu ve CHP

CHP bu­gün­ler­de “çar­şaf” ve “Kı­lıç­da­roğ­lu” ipi­ne sa­rıl­dı. As­lın­da bir de “Kürt açı­lı­mı” var­dı ama o ip da­ha dü­şün­ce aşa­ma­sın­day­ken kop­tu.CHP bu­gün­ler­de “çar­şaf” ve “Kı­lıç­da­roğ­lu” ipi­ne sa­rıl­dı. As­lın­da bir de “Kürt açı­lı­mı” var­dı ama o ip da­ha dü­şün­ce aşa­ma­sın­day­ken kop­tu. Bu iki ip CHP‘yi yu­ka­rı mı çe­ke­cek, yok­sa aya­ğı­na mı do­la­na­cak aca­ba? Bu açı­lım­lar hem sa­mi­mi de­ğil, hem de CHP‘ye şa­mil de­ğil. Do­la­yı­sıy­la, CHP‘ye na­sıl çı­kış yo­lu ol­sun!.. “Te­miz­li­ği ve dü­rüst­lü­ğü ken­di­mi­ze esas al­ma­lı­yız” sö­zü­nü ken­di­ne şi­ar edi­nen Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, yol­suz­lu­ğun ve usul­süz­lü­ğün üs­tü­ne gi­di­yor. İyi de edi­yor. De... bun­lar fer­dî ha­re­ket­ler, ge­ne­le mal edi­le­mez. Ya­ni, “Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’nun mü­ca­de­le­si CHP’nin mü­ca­de­le­si­dir” di­ye­mez­si­niz. Kı­lıç­da­roğ­lu‘nun yap­tı­ğı, ol­sa ol­sa Ma­li­ye kö­ken­li bir he­sap uz­ma­nı­nın es­ki alış­kan­lık­la dos­ya ha­zır­la­yıp ken­di­ni tat­min et­me ha­li­dir. Kı­lıç­da­roğ­lu‘nun yap­tık­la­rı­nı kü­çüm­se­di­ğim için fa­lan söy­le­mi­yo­rum bu­nu; ger­çek böy­le!.. Keş­ke, Kı­lıç­da­roğ­lu gi­bi­le­rin sa­yı­sı art­sa. Ama ner­de?.. Sis­tem, yol­suz­luk ve hak­sız­lık üze­ri­ne ku­rul­muş bir ke­re. O ve­ya bu par­ti hiç fark et­mez. Al bi­ri­ni çal öbü­rü­ne. Var­sa yok­sa ah­bap ça­vuş iliş­ki­si! Kı­lıç­da­roğ­lu ne yap­sın? CHP Kı­lıç­da­roğ­lu‘nu ne­den ic­ra­at­çı bir işin ba­şı­na ge­tir­mi­yor sa­nı­yor­su­nuz? CHP’li iş ada­mı ve sa­na­yi­ci­ler baş­ta ol­mak üze­re bir­çok ki­şi, “Aman ha, aman. Kı­lıç­da­roğ­lu’nu be­le­di­ye baş­ka­nı fa­lan yap­ma­yın. Ora­da bü­tün iş­ler du­rur” di­ye par­ti mer­ke­zi­ne ko­şu­yor. Yal­var ya­kar olu­yor adam­lar. Ön­le­rin­de bir Ze­ke­ri­ya Te­mi­zel ör­ne­ği var çün­kü. Çar­şaf me­se­le­si ay­rı bir ko­me­di. CHP‘nin çar­şaf­lı üye sa­yı­sı 6 olu­ver­di, yer ye­rin­den oy­na­dı. İki­si ba­şör­tü­sü kul­lan­ma­ya baş­la­dı da tan­si­yon düş­tü bi­raz. 100 çar­şaf­lı ka­dın CHP‘nin ka­pı­sı­na da­ya­nıp “üye ol­mak is­ti­yo­ruz” de­sin he­le bir. CHP ça­tır ça­tır ça­tır­dar!... Ça­tır­da­dı za­ten. Par­ti­li­ler is­yan­da. Ge­nel Mer­kez “Bu bir sem­bol. Sa­yı al­tı­yı geç­mez” de­se de na­fi­le. Kim­se ik­na ol­mu­yor! CHP‘nin çar­şaf­lı ka­dın üye­le­ri­nin ol­ma­sı, yol­suz­lu­ğa sa­vaş aç­ma­sı kö­tü de­ğil el­bet­te ki ama bu iş gös­ter­me­lik ol­maz. Ya­pa­cak­san, la­yı­kıy­la ya­pa­cak­sın. Ya­pı­lı­yor mu? Çar­şa­fın CHP gün­de­mi­ne na­sıl gir­di­ği­ni de an­la­ta­yım si­ze. Ma­lum, par­ti yet­ki­li­le­ri bay­ram­lar­da hal­ka gi­der. Acı­lı gün­ler­de ai­le­le­ri zi­ya­ret eder. Ge­le­nek­tir bu. İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Nur Ser­tel‘in de ba­şı­na ge­li­yor bu du­rum. Bir as­ker şe­hit olu­yor ve as­ke­rin ai­le­si Ser­tel‘in se­çim böl­ge­sin­de otu­ru­yor. Ser­tel baş­sağ­lı­ğı­na gi­di­yor ta­bi­i. İşin en­te­re­san­lı­ğı­na ba­kın ki, ai­le te­set­tür­lü bir ai­le. Ay­rı­ca, ta­zi­ye­ye ge­len mi­sa­fir­le­ri er­kek­le­ri ay­rı, ka­dın­la­rı ay­rı oda­da ka­bul edi­yor­lar. Ha­rem­lik se­lam­lık var ya­ni. Ser­tel ça­re­siz ka­dın­la­rın bu­lun­du­ğu oda­ya gi­ri­yor ama ki­lit­le­nip ka­lı­yor. Ne sa­rı­lıp baş­sağ­lı­ğı di­le­ye­bi­li­yor, ne de göz­ya­şı dö­ke­bi­li­yor!.. Bu ko­nu CHP İs­tan­bul İl Mer­ke­zi‘nde ma­sa­ya ya­tı­rı­lı­yor. Ser­tel‘le gi­den ka­dın üye­ler­den bi­ri or­ta­mı yu­mu­şat­mak için, “Du­var­da Ata­türk pos­te­ri var­dı” di­yor. “Hem de son­ra­dan kon­mu­şa ben­ze­mi­yor­du.” Bu olay ge­li­şe ge­li­şe Bay­kal‘ın çar­şaf­lı ka­dı­nın ya­ka­sı­na CHP ro­ze­ti tak­ma­sı­na ka­dar gi­di­yor. “Oy he­sa­bı” ya­ni.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT