BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Allah’tan başka yaratıcı yoktur

Allah’tan başka yaratıcı yoktur

Su­al: Ate­ist di­yor ki: Araf su­re­si­nin 11. âye­tin­de, Al­lah, biz ya­rat­tık di­yor. Bir­den çok ilah mı var­dır?Su­al: Ate­ist di­yor ki: Araf su­re­si­nin 11. âye­tin­de, Al­lah, biz ya­rat­tık di­yor. Bir­den çok ilah mı var­dır? CE­VAP: Bu âyet-i ke­ri­me­nin mea­li şöy­le­dir: (Si­zi ya­rat­tık, son­ra şe­kil ver­dik, son­ra me­lek­le­re, “Âdem’e sec­de edin” de­dik; İb­lis’ten baş­ka hep­si sec­de et­ti, o sec­de eden­ler­den ol­ma­dı.) [Araf 11] Bu­ra­da­ki ve di­ğer âyet­ler­de­ki, ya­rat­tık, şe­kil ver­dik gi­bi ifa­de­ler için, baş­ka ya­ra­tı­cı­lar da var san­mak yan­lış­tır. Bü­yük­lü­ğü­nü, her şe­ye ma­lik, hâ­kim ol­du­ğu­nu bil­dir­mek için, ben ye­ri­ne biz di­yor. Me­se­la Re­su­lul­la­ha hi­ta­ben, (Biz sa­na Kev­se­ri ver­dik) bu­yur­du. Ve­ri­len şey, ve­re­nin bü­yük­lü­ğü­ne gö­re kıy­met ve bü­yük­lük ka­za­nır. Ve­re­nin ve ve­ri­len şe­yin kıy­me­ti­nin bü­yük­lü­ğü­nü bil­dir­mek için, (Biz sa­na Kur’an-ı azi­mi ver­dik) bu­yu­ru­yor. (Hicr 87) Türk­çe’de bi­le, bir ki­şi, (Biz şöy­le ya­pa­rız, ada­mın ağ­zı­nı yır­ta­rız) di­ye­bi­li­yor. Bu­nun ço­ğul­la ala­ka­sı yok­tur. AL­LAH BED­DU­A EDER Mİ? Su­al: Ate­ist di­yor ki: Ne­den Al­lah, Kur’an­da, la­net ol­sun, Al­lah kah­ret­sin gi­bi ifa­de­ler kul­la­nı­yor? CE­VAP: Kah­ret­mek, Arap­ça­da bir de­yim­dir. Bi­ri­si­ni kö­tü­le­mek, ya­ni onun çok kö­tü bi­ri­si ol­du­ğu­nu bil­dir­mek için, Al­lah kah­ret­sin de­nir. Kur’an-ı ke­rim, o hal­kın li­sa­nıy­la in­di. Baş­ka tür­lü bil­di­ril­se an­la­şıl­maz. Hal­kın li­sa­nıy­la söy­le­nir­se an­la­şı­lır. Kah­ret­sin ke­li­me­si­ni, şim­di an­la­şı­lan gi­bi, he­lak et­sin ma­na­sın­da an­la­mak yan­lış olur. Al­la­hü teâ­lâ he­lak eder­se, kim en­gel ola­bi­lir ki? Za­ten o ma­na­da kah­ret­tik­le­ri­ni, (fi­lan kav­mi he­lak et­tik, ye­rin di­bi­ne ge­çir­dik) di­ye ay­rı­ca de­fa­lar­ca bil­dir­mek­te­dir. Al­la­hü teâ­lâ, bir­çok âye­tin­de, din düş­man­la­rı­na la­net et­miş, ya­ni o kul­la­rın rah­met­ten uzak ol­du­ğu­nu bil­dir­miş­tir. Ba­zı­la­rı şöy­le­dir: (Al­lah’ın lâ­ne­ti, in­kâr eden­le­rin üze­ri­ne ol­sun.) [Be­ka­ra 89] (Biz, ki­tap­ta açık­ça be­lirt­tik­ten son­ra, in­dir­di­ği­miz açık de­lil­le­ri ve hi­da­ye­ti giz­le­yen­ler var ya, iş­te on­la­ra, hem Al­lah la­net eder, hem de bü­tün la­net edi­ci­ler la­net eder.) [Be­ka­ra 159] (Ya­hu­di­ler, Al­lah’ın eli sı­kı de­dik­le­ri için, la­net on­la­ra.) [Mai­de 64] (Ya­hu­di­ler Üzeyr’e, Hı­ris­ti­yan­lar da İsa’ya Al­lah’ın oğ­lu de­di­ler. Da­ha ön­ce kâ­fir ol­muş ki­şi­le­rin söz­le­ri­ni tak­lit edi­yor­lar. Al­lah on­la­rı kah­ret­sin.) [Tev­be 30] (Al­lah’ın la­ne­ti za­lim­le­rin üze­ri­ne ol­sun!) [Araf 44] (Boz­gun­cu­la­ra la­net ol­sun.) [Rad 25] (Al­lah ve Re­su­lü­nü in­ci­ten­le­re Al­lah, dün­ya­da ve ahi­ret­te lâ­net et­miş­tir.) [Ah­zab 57] * * * ÖNEM­Lİ NOT: Zil­hic­ce­nin son gü­nü ve Mu­har­re­min bi­rin­ci gü­nü [28 ve 29 Ara­lık ta­ri­hin­de] oruç tu­tan, o yı­lın ta­ma­mın­da oruç tut­muş gi­bi se­va­ba ka­vu­şur. (Ey Oğul İl­mi­ha­li) Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT