BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ar­va­si Ho­ca için an­ma gü­nü

Ar­va­si Ho­ca için an­ma gü­nü

Ede­bi­yat Sa­nat ve Kül­tür Araş­tır­ma­la­rı Der­ne­ği (ES­KA­DER), Be­ya­zıt Dev­let Kü­tüp­ha­ne­si’nde bu­gün sa­at 13.00’te dü­zen­le­ne­cek bir top­lan­tı ile Türk İs­lam ül­kü­nün bü­yük fi­kir ve da­va ada­mı S. Ah­med Ar­va­si, is­tik­lâl şa­iri­miz Meh­met Akif Er­soy ile gö­nül in­sa­nı Hik­met Öğüt’ü ve­fat yıl­dö­nüm­le­rin­de yâd ede­cek.Ede­bi­yat Sa­nat ve Kül­tür Araş­tır­ma­la­rı Der­ne­ği (ES­KA­DER), Be­ya­zıt Dev­let Kü­tüp­ha­ne­si’nde bu­gün sa­at 13.00’te dü­zen­le­ne­cek bir top­lan­tı ile Türk İs­lam ül­kü­nün bü­yük fi­kir ve da­va ada­mı S. Ah­med Ar­va­si, is­tik­lâl şa­iri­miz Meh­met Akif Er­soy ile gö­nül in­sa­nı Hik­met Öğüt’ü ve­fat yıl­dö­nüm­le­rin­de yâd ede­cek. Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Fa­tih İl­çe Teş­ki­la­tı ön­cü­lü­ğün­de de ya­rın Ar­va­si’nin kab­ri, sa­at 13.00’te zi­ya­ret edi­le­cek ve ikin­di na­ma­zı­nı mü­te­akı­ben Şeh­za­de­ba­şı Ca­mi­i’nde bir mev­lit oku­na­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT