BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dayımın oğlu

Dayımın oğlu

6-7 se­ne ön­ce üç dört ar­ka­daş ti­ca­ret yap­ma­ya ni­yet et­tik. O za­man da bu ül­ke­de kriz var­dı. Uzat­ma­dan söy­le­ye­yim, ölç­tük, biç­tik, tart­tık top­la­dık ve Azer­bay­can’a na­ren­ci­ye sat­ma­ya ka­rar ver­dik.6-7 se­ne ön­ce üç dört ar­ka­daş ti­ca­ret yap­ma­ya ni­yet et­tik. O za­man da bu ül­ke­de kriz var­dı. Uzat­ma­dan söy­le­ye­yim, ölç­tük, biç­tik, tart­tık top­la­dık ve Azer­bay­can’a na­ren­ci­ye sat­ma­ya ka­rar ver­dik. Bu işin Tür­ki­ye’de bü­yük­le­ri var­dı. Bi­ze iş düş­mez­di. Yap­tı­ğın işi iyi bi­le­cek­sin ku­ra­lı var­dı, ama o ül­ke­de­ki ir­ti­bat nok­ta­mı­zın bi­ze an­lat­tı­ğı­na gö­re iş­ler bu sı­ra­ya gö­re yü­rü­mü­yor­du. Gay­ri res­mi mu­ta­ba­kat var­dı. Sek­tör­ler ai­le­ler ara­sın­da pay­la­şıl­mış­tı. Por­ta­kal sa­ta­cak­san fi­lan ba­ka­nın da­ma­dın­dan ge­çi­yor­du. Şe­ker it­hal ede­cek­sen fa­lan ba­ka­nın kı­zı ile or­tak­lık kur­man la­zım­dı. Şu, şu, iş­le­re ise fa­lan ai­le­den baş­ka kim­se bu­la­şa­maz­dı. İşi be­ce­re­me­dik..Beş on TIR’dan son­ra tı­kan­dık. Epey­ce de za­rar et­tik. Ama hem içer­de hem de dı­şar­da ba­zı şey­ler öğ­ren­miş ol­duk. Azı­cık da kork­tuk. Ti­ca­ret sa­de­ce al­dım sat­tım işi de­ğil­di. Me­se­la Tür­ki­ye’de bi­ri­si pa­ram var, ca­nım kö­mür ge­ti­rip sat­mak is­ti­yor der­se ol­maz­dı. Sa­ta­cak yer bu­la­maz­dı. ..... Yi­ne kriz var..Yi­ne in­san­lar ne­ler ya­pı­la­bi­li­re ka­fa yo­ru­yor. Ka­fa pat­la­tan­lar­dan bi­ri de­di ki: Be­nim, ha­zi­ne­den uzun dö­nem ki­ra­lan­mış çok bü­yük bir ara­zim var. Haf­ri­yat ala­nı için çok uy­gun bir yer.. Her Türk gi­bi he­men otu­rup he­sap yap­tık: Gün­de 500 kam­yon gel­se..her bi­rin­den 60 YTL al­sak..30.000 YTL. Abi ay­da ne eder 900.000 YTL..Yüz­de 75’i bu tez­ga­hı ku­ran­la­ra git­se..Abi ne ka­lır 225.000 YTL..50.000 li­ra­sı he­sap ha­ta­sı ol­sa ge­ri­ye ne ka­lır 175.000 YTL.. Biz saf saf şöy­le dü­şü­nü­yor­duk: Pro­se­dür bel­li. Mü­ra­ca­at ede­cek­sin, il­gi­li da­ire­ler­den son­ra ta­lep be­le­di­ye mec­li­si­ne gi­de­cek. On­lar da ba­ka­cak­lar..Uy­gun­sa uy­gun­dur, di­ye­cek­ler.. Oy­sa öy­le de­ğil­miş. Biz­de de bu tip iş­ler­de şöh­ret olan­lar var­mış. Me­se­la haf­ri­yat iş­le­ri de­yin­ce ak­la ge­len iki isim var, üçün­cü­sü yok..On­lar var­ken si­ze iş düş­mez, di­yen­ler ol­du. .... Kı­sa yol­dan pa­ra ka­zan­ma fan­te­zi­le­ri her ül­ke­de ay­nı de­ğil. Hol­lan­da’da ka­fa ka­fa­ya ve­ren­ler işi uy­du­rur­sak, ada­mı­nı bu­lur­sak, işin kim­de bit­ti­ği­ni bi­lir­sek he­sa­bı yap­maz. Ku­zey Irak’ta ya­par. Tür­ki­ye’de ya­par. Bu far­kın adı ne?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT