BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bakan’dan öğretmene 2 MÜJDE

Bakan’dan öğretmene 2 MÜJDE

Şubat ayında 8 bin öğretmen alınacak. 2009’da toplam sayı 30 bini bulacak. Doğu ve Güneydoğu’da 3 yıl, diğer illerde 5 yıl kesintisiz sözleşmeli öğretmenlik yapanlar da kadroya alınacakMil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, Şu­bat ayın­da 8 bin kad­ro­lu öğ­ret­men ata­ma­sı ya­pı­la­ca­ğı­nı bil­dir­di. Bel­li bir plan da­hi­lin­de söz­leş­me­li öğ­ret­men­le­ri kad­ro­ya ge­çi­re­cek­le­ri­ni be­lir­ten Çe­lik, “Tür­ki­ye’de 3 hiz­met böl­ge­si sı­nıf­lan­dır­ma­sı bu­lu­nu­yor. 3. hiz­met böl­ge­sin­de 3 yıl ara­lık­sız ça­lı­şan, olum­suz si­cil al­ma­yan, her­han­gi bir di­sip­lin su­çu iş­le­me­yen söz­leş­me­li öğ­ret­men­le­ri bir sı­na­va, de­ğer­len­dir­me­ye ta­bi tut­ma­dan kad­ro­ya ge­çi­re­ce­ğiz” de­di. 3. hiz­met böl­ge­si­nin Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu böl­ge­si­ni kap­sa­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Çe­lik, 2. hiz­met böl­ge­sin­de 4 yıl, 1. hiz­met böl­ge­si­nin zo­run­lu hiz­met böl­ge­le­rin­de 5 yıl ça­lı­şan söz­leş­me­li öğ­ret­men­le­rin kad­ro­ya ge­çi­ri­le­ce­ği­ni de söy­le­di. Çe­lik, Şu­bat ayın­da 8 bin kad­ro­lu öğ­ret­men ata­ma­sı ya­pa­cak­la­rı­nı, bu­nun için bü­tün söz­leş­me­li öğ­ret­men­le­rin baş­vu­ra­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, sı­ra­la­ma­nın KPSS pu­an­la­rı­na gö­re ya­pı­la­ca­ğı­nı kay­det­ti. Söz­leş­me­li öğ­ret­men­le­rin as­ker­lik­te, öğ­ret­men ola­rak gö­rev yap­ma­la­rı­nı sağ­la­ma­ya ça­lı­şa­cak­la­rı­nı be­lir­ten Çe­lik, “Bu­nun­la il­gi­li Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ve Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı ile ye­ni­den gö­rüş­me­le­ri­miz ola­cak” de­di. Söz­leş­me­li öğ­ret­men­le­rin as­ker­lik­le­ri­ni te­cil ede­me­dik­le­ri­ni ha­tır­la­tan Çe­lik, bu­nun­la il­gi­li ola­rak da gö­rüş­me­le­rin ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Ba­kan Çe­lik, söz­leş­me­li öğ­ret­men­le­rin zo­run­lu hiz­met böl­ge­le­rin­de­ki ça­lış­ma­la­rı­nın kad­ro­ya geç­me­den “zo­run­lu hiz­met böl­ge­sin­de ça­lış­tı” ola­rak kay­da geç­me­di­ği­ni ifa­de ede­rek, bu­nu da sağ­la­ya­cak­la­rı­nı, zo­run­lu hiz­met böl­ge­le­rin­de ge­çen sü­re­le­rin zo­run­lu hiz­met­ten sa­yı­la­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Çe­lik, söz­leş­me­li öğ­ret­men­le­rin ça­lış­tık­la­rı fii­li hiz­met sü­re­le­ri­nin kad­ro­ya geç­tik­ten son­ra hiz­me­tin­den sa­yı­la­ca­ğı­nı da vur­gu­la­dı. Çe­lik, söz­leş­me­li öğ­ret­men­le­rin mağ­du­ri­ye­te bağ­lı ta­yin­le­rin­de, kad­ro­lu öğ­ret­men­le­re uy­gu­la­nan kıs­tas­la­rın uy­gu­la­na­ca­ğı­nı kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT