BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öğ­ren­ci af­fı için son 3 gün

Öğ­ren­ci af­fı için son 3 gün

Yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rın­dan her­han­gi bir se­bep­le ili­şi­ği ke­si­len öğ­ren­ci­ler, “öğ­ren­ci af­fı”ndan ya­rar­lan­mak için 29 Ara­lık Pa­zar­te­si gü­nü­ne ka­dar baş­vu­ra­bi­le­cek.Yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rın­dan her­han­gi bir se­bep­le ili­şi­ği ke­si­len öğ­ren­ci­ler, “öğ­ren­ci af­fı”ndan ya­rar­lan­mak için 29 Ara­lık Pa­zar­te­si gü­nü­ne ka­dar baş­vu­ra­bi­le­cek. Yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı­nın ha­zır­lık da­hil bü­tün sı­nıf­la­rın­da in­ti­bak, ön li­sans, li­sans ta­mam­la­ma, li­sans, pe­da­go­jik for­mas­yon, li­sans üs­tü, tıp­ta uz­man­lık ve sa­nat­ta ye­ter­lik öğ­re­ni­mi gö­ren 7 Ha­zi­ran 1995 ta­ri­hin­den iti­ba­ren her ne se­bep­le olur­sa ol­sun ili­şi­ği ke­si­len öğ­ren­ci­le­re ya­say­la okul­la­rı­na dön­me hak­kı ta­nın­dı.
Kapat
KAPAT