BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dev­le­ti 10 mil­yon $ za­ra­ra uğ­rat­tı­lar

Dev­le­ti 10 mil­yon $ za­ra­ra uğ­rat­tı­lar

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı mü­fet­tiş­le­ri­nin po­lik­li­nik oda­la­rın­da giz­li ka­me­ra dü­ze­ne­ği bu­lu­nan Es­ki­şe­hir Yu­nu­sem­re Dev­let Has­ta­ne­sin­de­ki in­ce­le­me­le­ri­ni ta­mam­la­ma­la­rı­nın ar­dın­dan bu has­ta­ne­den 5, Dev­let Has­ta­ne­sin­den 2 be­yin cer­ra­hı ile bir baş­he­kim yar­dım­cı­sı ve 22 me­di­kal fir­ma gö­rev­li­si ya­ka­lan­dı.Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı mü­fet­tiş­le­ri­nin po­lik­li­nik oda­la­rın­da giz­li ka­me­ra dü­ze­ne­ği bu­lu­nan Es­ki­şe­hir Yu­nu­sem­re Dev­let Has­ta­ne­sin­de­ki in­ce­le­me­le­ri­ni ta­mam­la­ma­la­rı­nın ar­dın­dan bu has­ta­ne­den 5, Dev­let Has­ta­ne­sin­den 2 be­yin cer­ra­hı ile bir baş­he­kim yar­dım­cı­sı ve 22 me­di­kal fir­ma gö­rev­li­si ya­ka­lan­dı. “İha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­mak ve dev­le­ti za­ra­ra uğ­rat­mak” id­di­asıy­la gö­zal­tın­da bu­lu­nan 30 ki­şi­nin 10 mil­yon YTL’lik hak­sız ka­zan­cın el­de edil­me­si ola­yı­na ka­rış­tık­la­rı öne sü­rül­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT