BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oto­ma­tik ce­za dö­ne­mi

Oto­ma­tik ce­za dö­ne­mi

Tra­fik ku­ral­la­rı­nı ih­lal eden sü­rü­cü­le­re ya­zı­lan ce­za­lar ar­tık pos­ta ile gön­de­ril­me­ye­cek.> Sü­ley­man De­mir AN­KA­RA Tra­fik ku­ral­la­rı­nı ih­lal eden sü­rü­cü­le­re ya­zı­lan ce­za­lar ar­tık pos­ta ile gön­de­ril­me­ye­cek. Ekip oto­sun­da bu­lu­nan bil­gi­sa­ya­ra ya­zı­lan ce­za bil­gi­le­ri yi­ne ekip oto­sun­da bu­lun­du­ru­la­cak ya­zı­cı­dan çık­tı ve­ri­le­cek ve he­men sü­rü­cü­ye ve­ri­le­cek. Böy­le­ce em­ni­yet, yıl­lık mil­yon­lar­ca YTL’yi bu­lan pos­ta mas­raf­la­rın­dan kur­tu­la­cak hem de ce­za mak­bu­zu­nun ge­cik­me­li ola­rak sü­rü­cü­le­re gön­de­ril­me­si­nin do­ğur­du­ğu prob­lem­ler or­ta­dan kal­ka­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT