BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 11 ya­şın­da­ki Ural fid­ye için öl­dü­rül­müş

11 ya­şın­da­ki Ural fid­ye için öl­dü­rül­müş

Ak­ra­ba­sı tarafından öldürülen 11 ya­şın­da­ki Ural Çe­lik­can’ın ka­yıp ol­du­ğu sı­ra­da ba­ba­sın­dan 200 bin eu­ro fid­ye is­ten­di­ği be­lir­len­di.Ak­ra­ba­sı tarafından öldürülen 11 ya­şın­da­ki Ural Çe­lik­can’ın ka­yıp ol­du­ğu sı­ra­da ba­ba­sın­dan 200 bin eu­ro fid­ye is­ten­di­ği be­lir­len­di. Öl­dü­rü­len ço­cu­ğun ak­ra­ba­sı olan B.A.H, Ural Çe­lik­can’ı, kaçırıp daha sonra ba­ba Yu­suf Zi­ya Çe­lik­can’ı cep te­le­fo­nun­dan ara­ya­rak 200 bin eu­ro is­te­di. Cep te­le­fo­nu sin­yal­le­ri­ni ta­ki­be alan po­lis, Dua­cı kö­yün­de be­lir­le­nen eve bas­kın dü­zen­le­di. Bas­kın­da, ço­cu­ğun zan­lı ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü­ğü ve ce­se­tin ke­si­ci bir alet­le par­ça­la­ra ay­rı­la­rak so­ba­da ya­kıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı be­lir­len­di. B.A.H.’ya ise fid­ye öde­ne­ce­ği söy­le­ne­rek ran­de­vu­la­şan po­lis, zan­lı­yı kıs­kıv­rak ya­ka­la­dı. Öl­dü­rü­len Ural Gi­ray Çe­lik­can’ın ce­na­ze­si An­ka­ra’da top­ra­ğa ve­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT