BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Üşüyen ayaklara polis şefkati

Üşüyen ayaklara polis şefkati

Te­rör se­be­biy­le il­çe­ler­de ve çev­re il­ler­de göç­le ge­len­le­rin oluş­tur­du­ğu Be­yü­zü­mü Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan Va­li Ad­nan Da­ren­de­li­ler İl­köğ­re­tim Oku­lu Ai­le Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı’nın dü­zen­le­di­ği yar­dım kam­pan­ya­sı ses ge­tir­di. Kam­pan­ya­nın ba­sın­da yer al­ma­sı üze­ri­ne öğ­ren­ci­le­re yar­dım yağ­ma­ya baş­la­dı.> Şa­ha­bet­tin Ak­kuş - Şük­rü Ak­yüz VAN İHA Van’da, don­du­ru­cu so­ğu­ğa rağ­men ter­lik, las­tik ve ucu yır­tık ayak­ka­bı ile oku­la gi­den ço­cuk­lar üşü­mek­ten kur­tul­du. Mi­nik­le­re, çok sa­yı­da iş ada­mı­nın ya­nı sı­ra Van po­li­si de bot, çiz­me ve ka­ban gön­der­di. Ayak­ka­bı­la­rı gi­yen ço­cuk­lar, “Ayak­la­rı­mız ar­tık ıs­lan­ma­ya­cak” de­di. Te­rör se­be­biy­le il­çe­ler­de ve çev­re il­ler­de göç­le ge­len­le­rin oluş­tur­du­ğu Be­yü­zü­mü Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan Va­li Ad­nan Da­ren­de­li­ler İl­köğ­re­tim Oku­lu Ai­le Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı’nın dü­zen­le­di­ği yar­dım kam­pan­ya­sı ses ge­tir­di. Kam­pan­ya­nın ba­sın­da yer al­ma­sı üze­ri­ne öğ­ren­ci­le­re yar­dım yağ­ma­ya baş­la­dı. Dü­zen­le­nen kam­pan­ya­ya ilk des­te­ği ve­ren İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Top­lum Des­tek­li Bü­ro Amir­li­ği ekip­le­ri oku­lu zi­ya­ret et­ti. Be­ra­be­rin­de ge­tir­dik­le­ri 30 çift ayak­ka­bı­yı ilk etap­ta ter­lik­le ve yır­tık ayak­ka­bı ile oku­la ge­len öğ­ren­ci­le­re da­ğı­tan po­lis ekip­le­ri, ih­ti­yaç sa­hip­le­ri di­ğer öğ­ren­ci­le­rin de tes­pi­ti­ne baş­la­dı. Okul Mü­dü­rü Akif Bil­gin, ay­rı­cı 350 öğ­ren­ci­ye de 50 YTL’den olu­şan nak­di yar­dım ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Kam­pan­ya­nın ba­zı ba­sın ya­yın or­gan­la­rın­da yer al­ma­sı üze­ri­ne çok sa­yı­da ha­yır­se­ve­rin ken­di­si­ni ara­dı­ğı­nı an­la­tan Bil­gin, “Ara­yan va­tan­daş­la­rı­mı­zın ta­ah­hüt­te bu­lun­duk­la­rı ayak­ka­bı, gi­yim ve kır­ta­si­ye mal­ze­me­si 2 bin 200 öğ­ren­ci­mi­ze ye­te­ce­ği gi­bi çev­re­de bu­lu­nan di­ğer okul­lar­da­ki öğ­ren­ci­le­re de ye­te­ce­ği­ni tah­min edi­yo­rum” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101429
  % 1.29
 • 5.2734
  % -0.32
 • 5.9792
  % -0.77
 • 6.8799
  % -0.32
 • 217.242
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT