BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çanakkale’de deniz 5 metre çekildi

Çanakkale’de deniz 5 metre çekildi

Onlarca balıkçı teknesi çamur deryasının içinde kaldı.Onlarca balıkçı teknesi çamur deryasının içinde kaldı. > Ay­han Ön­cü ÇA­NAK­KA­LE İHA Ça­nak­ka­le Bo­ğa­zı’nda de­niz su­yu­nun yak­la­şık 5 met­re çe­kil­me­si se­be­biy­le Sa­rı­çay’da bu­lu­nan on­lar­ca tek­ne ka­ra­ya otu­ra­rak bal­çı­ğa sap­lan­dı. Sa­bah er­ken sa­at­ler­den iti­ba­ren tek­ne­le­riy­le ba­lı­ğa çık­mak için Sa­rı­çay’a ge­len ba­lık­çı­lar, gör­dük­le­ri man­za­ra kar­şı­sın­da şaş­kı­na dön­dü. Du­ru­mun Ça­nak­ka­le Bo­ğa­zı’nda mey­da­na ge­len gel­git­ten kay­nak­lan­dı­ğı tah­min edi­lir­ken, su­la­rın yak­la­şık 5 met­re çe­kil­me­si üze­ri­ne Sa­rı­çay’da bağ­lı bu­lu­nan tek­ne­le­ri­nin karaya oturduğunu gö­ren ba­lık­çı­lar ne ya­pa­cak­la­rı­nı şa­şır­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT