BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 2009 ekranından beklediklerimiz!..

2009 ekranından beklediklerimiz!..

Önü­müz­de­ki çar­şam­ba gü­nü­nü per­şem­be­ye bağ­la­yan ge­ce 2008‘e ve­da ede­ce­ğiz... Ye­ni bir se­ne­ye gi­rer­ken ümit­li ol­mak, gü­zel şey­ler di­le­mek ve çe­şit­li bek­len­ti­ler için­de ol­mak çok do­ğal bir duy­gu. Biz de di­le­riz ki 2009 yı­lı; her­ke­sin iyi ni­yet­li te­men­ni­le­ri­ni ve gö­nül­le­rin­den ge­le­nin do­ğal ren­gi­ni yan­sı­tan bir ay­na olur gü­ze­lim yur­du­mu­za ve in­sa­nı­mı­za!!...Önü­müz­de­ki çar­şam­ba gü­nü­nü per­şem­be­ye bağ­la­yan ge­ce 2008‘e ve­da ede­ce­ğiz... Ye­ni bir se­ne­ye gi­rer­ken ümit­li ol­mak, gü­zel şey­ler di­le­mek ve çe­şit­li bek­len­ti­ler için­de ol­mak çok do­ğal bir duy­gu. Biz de di­le­riz ki 2009 yı­lı; her­ke­sin iyi ni­yet­li te­men­ni­le­ri­ni ve gö­nül­le­rin­den ge­le­nin do­ğal ren­gi­ni yan­sı­tan bir ay­na olur gü­ze­lim yur­du­mu­za ve in­sa­nı­mı­za!!... 2008 yı­lın­da ge­ne bık­ma­dan, usan­ma­dan yaz­dık ve eleş­tir­dik TV dün­ya­mız­da olup bi­ten­le­ri. Ki­mi­le­ri dik­kâ­te al­dı ya­zı­lan­la­rı, ki­mi­le­riy­se umur­sa­ma­dı hâ­liy­le... Türk TV ya­yın ve prog­ram­cı­lı­ğın­da hiç ol­maz­sa 2009‘da gör­mek is­te­me­di­ği­miz ya­pım tür­le­ri­ni spot­lar hâ­lin­de sı­ra­la­mak­ta bü­yük fay­da var di­ye dü­şü­nü­yo­rum: * Ta­bi­ri ca­iz ise, “Ka­dın­lar Ha­ma­mı”na dö­nü­şen ve Türk ai­le ya­pı­sı­na son de­re­ce za­rar ve­ren ya­pım­la­rı ta­ma­men kal­dı­rın!.. * Duy­gu sö­mü­rü­sü­ne ve şid­de­te da­ya­lı tür­den hiç­bir di­zi­yi ar­tık ek­ra­na ge­tir­me­yin!.. * Di­ğer ül­ke te­le­viz­yon­la­rı­nın ya­pım­la­rı­nı kop­ya­la­mak­tan vaz­ge­çin!.. Çün­kü ge­ne­li, “Onun­cu kar­bon ka­ğı­dın­dan kop­ya­lar” gi­bi uyar­lan­mak­la kal­ma­yıp, ni­te­lik­siz ve top­lu­mu­mu­zun ge­nel kül­tür ve ah­lâk ya­pı­sı­na son de­re­ce ters bir for­mat­la se­yir­ci­le­re da­ya­tı­lı­yor!.. Ör­ne­ğin, “Ye­mek­te­yiz” ad­lı ya­rış­ma prog­ra­mı hem kö­tü bir tak­lit hem de ni­met­le­re say­gı­sız­lık edi­li­yor; ül­ke­miz­de kar­nı doy­ma­yan bir­çok fa­kir var­ken, aman dik­kât!.. * Adı “Spor Prog­ram­la­rı ve Ha­ber­le­ri” ama sa­de­ce ve sa­de­ce fut­bol var!.. Özel­lik­le genç­le­ri­mi­ze spo­ru sev­di­re­bil­mek için bir­çok spor da­lı­nı da ek­ra­na yan­sıt­ma­lı!.. * Ha­ber ve ha­ber prog­ram­la­rı, ar­tık el­den gel­di­ğin­ce ta­raf­sız, se­vi­ye­li ve şid­det­ten uzak bir bi­çim­de ek­ra­na gel­me­li!... Şim­di­lik bu ka­dar!.. 2009‘da TV ka­nal­la­rın­da ne­le­rin olup ola­ma­ya­ca­ğı­nı hep bir­lik­te gö­re­ce­ğiz na­sıl­sa!.. Ve efen­dim; ye­ni yı­lı­nı­zı en iç­ten duy­gu­la­rım­la teb­rik eder, ül­ke­mi­ze ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni ve her şe­yin gön­lü­nüz­ce ol­ma­sı­nı ni­yaz ede­rim!..
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT