BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Başbakan, global kriz karşısında dik duruyor

Başbakan, global kriz karşısında dik duruyor

ASİ­AD Baş­ka­nı Ömer Fa­ruk Ba­şa­ran, “Baş­ba­kan Er­do­ğan kriz kar­şı­sın­da dim­dik du­ra­rak pi­ya­sa­ya olum­lu me­saj ve­ri­yor” de­di> Tü­lay Dur İS­TAN­BUL Av­ras­ya Sa­na­yi­ci ve İş Adam­la­rı Der­ne­ği (ASİ­AD) Baş­ka­nı Ömer Fa­ruk Ba­şa­ran, “Kri­zin ilk dal­ga­sı ben­ce geç­ti. Bun­dan son­ra hü­kü­met pro­ak­tif dav­ra­nır­sa ikin­ci dal­ga­dan et­ki­len­me­den çı­ka­rız” de­di. Tür­ki­ye eko­no­mi­si açı­sın­dan 2008-2009’un de­ğer­le­di­ril­di­ği top­lan­tı­da ko­nu­şan Ba­şa­ran, “Tür­ki­ye dün­ya­nın 17. bü­yük eko­no­mi­si. Bu de­ğer 2010 yı­lın­da 10. sı­ra­ya ta­şı­na­cak di­ye dü­şü­nü­yor­duk ama glo­bal kriz bi­zi bi­raz et­ki­le­di. Baş­ba­ka­nı­mız ‘kriz yok’ di­ye­rek kri­zin kar­şı­sın­da dik dur­ma­ya ça­lı­şı­yor. Ben­ce bu çok gü­zel bir dav­ra­nış. Ül­ke­nin ba­şın­da­ki isim ‘kriz var’ der­se pa­nik her­ke­si kap­sar” de­di. Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu sa­ye­sin­de ban­ka­la­rı­mı­zın kriz­den az et­ki­len­di­ği­ni be­lir­ten Ba­şa­ran, “Kriz bir şe­kil­de bi­te­cek, ne ka­dar az ha­sar­la çı­kar­sak o ka­dar iyi” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT