BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KKTC ‘er­ken se­çim’ de­di

KKTC ‘er­ken se­çim’ de­di

KKTC’de, hü­kü­me­tin bü­yük or­ta­ğı Cum­hu­ri­yet­çi Türk Par­ti­si, 2009 yı­lı için­de er­ken ge­nel se­çi­me git­me ka­ra­rı al­dı.KKTC’de, hü­kü­me­tin bü­yük or­ta­ğı Cum­hu­ri­yet­çi Türk Par­ti­si, 2009 yı­lı için­de er­ken ge­nel se­çi­me git­me ka­ra­rı al­dı. CTP Ge­nel Baş­ka­nı ve Baş­ba­kan Fer­di Sa­bit So­yer, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, “Or­ta­ya ko­nu­lan bil­gi­ler ışı­ğın­da par­ti mec­li­si, 2009 yı­lı için­de er­ken se­çi­me gi­dil­me­si yö­nün­de de­tay­la­rı ka­ra­ra bağ­la­mak üze­re mer­kez yö­ne­tim ku­ru­lu­na yet­ki ve­ril­me­si­ni ka­rar­laş­tır­mış­tır” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT