BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > PKK’yı tasfiye planı hızlanıyor

PKK’yı tasfiye planı hızlanıyor

ABD-Türkiye-Irak yetkilileri önümüzdeki hafta Ankara’da bir araya gelerek terör örgütünün Irak’ın kuzeyinden tamamen temizlenmesi için hazırlanan planı görüşecek> Bu­ket Gü­ven AN­KA­RA Te­rör ör­gü­tü PKK’nın tas­fi­ye­si için gi­ri­şim­ler hız­la­nı­yor. ABD-Tür­ki­ye ve Irak ara­sın­da il­ki Bağ­dat’ta ger­çek­leş­ti­ri­len üç­lü top­lan­tı­la­rın ikin­ci­si önü­müz­de­ki haf­ta An­ka­ra’da ya­pı­la­cak. Top­lan­tı­da, PKK’nın Irak hü­kü­me­ti ta­ra­fın­dan ya­sa ­dı­şı ör­güt ilan edil­me­si, fi­nans ve lo­jis­tik des­te­ği­nin en­gel­len­me­si için ya­sal dü­zen­le­me­ler ya­pıl­ma­sı ko­nu­la­rı de­ğer­len­di­ri­le­cek. Pla­na gö­re; te­rör ör­gü­tü PKK Irak’ta tec­rit edi­le­cek, ör­güt da­ha son­ra ya­sa dı­şı sa­yı­la­cak. Ar­dın­dan te­rör ör­gü­tü­nün si­lah bı­rak­ma­sı için çağ­rı ya­pı­la­cak ve ör­güt­ten ay­rı­lan mi­li­tan­la­rın nor­mal ha­ya­ta ge­çi­şi sağ­la­na­rak ör­gü­tün tas­fi­ye­si ta­mam­lan­mış ola­cak. An­ka­ra’da­ki gö­rüş­me­ler sı­ra­sın­da te­rö­re kar­şı eko­no­mi si­la­hı­nın kul­la­nıl­ma­sı ko­nu­su da gö­rü­şü­le­cek. Te­rör ör­gü­tü­nün tas­fi­ye­si son­ra­sın­da eko­no­mik can­lan­ma­nın tas­fi­ye pla­nı­nı da­ha da güç­len­di­re­ce­ği gö­rü­şün­den ha­re­ket edi­le­cek. Baş­ba­kan Er­do­ğan ile El Ma­li­ki’nin mu­ta­ba­ka­ta var­dı­ğı sı­nı­ra sı­fır nok­ta­sın­da ser­best ti­ca­ret böl­ge­si ku­rul­ma­sı pla­nı da göz­den ge­çi­ri­le­cek. Ma­li­ki’nin An­ka­ra zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da il­gi­li ba­kan­lar da Türk mu­ha­tap­la­rı ile bu ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­me­ler­de bu­lun­muş­tu. KİM­LER KA­TI­LA­CAK An­ka­ra’da­ki üç­lü top­lan­tı­lar­da Türk he­ye­ti­nin baş­kan­lı­ğı­nı İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­lay ya­pa­cak. Türk he­ye­tin­de Tür­ki­ye’nin Irak Özel Tem­sil­ci­si Mu­rat Öz­çe­lik’in ya­nı sı­ra Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı’nın ya­nı sı­ra Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı (MİT) yet­ki­li­le­ri de yer ala­cak. Irak he­ye­ti­ne ise Irak İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ce­vad Bo­la­ni’nin baş­kan­lık et­me­si bek­le­ni­yor. He­yet­te Irak’ın ku­ze­yin­de­ki böl­ge­sel yö­ne­tim­den yet­ki­li ba­kan Ke­rim Sin­ca­ri’nin bu­lu­nup bu­lun­ma­ya­ca­ğı ise net­leş­me­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT