BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mah­ke­me, TSK’ya ‘ER­GE­NE­KON’u sor­du

Mah­ke­me, TSK’ya ‘ER­GE­NE­KON’u sor­du

“Er­ge­ne­kon” da­va­sı­na ba­kan mah­ke­me he­ye­ti, Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğın­dan, Er­ge­ne­kon ör­güt­len­me­si­ne da­ir gön­de­ri­len bil­gi ve bel­ge­le­rin ge­re­ği ola­rak ne ya­pıl­dı­ğı­nın ay­rın­tı­lı bil­di­ril­me­si­nin is­te­nil­me­si­ne ka­rar ver­di.“Er­ge­ne­kon” da­va­sı­na ba­kan mah­ke­me he­ye­ti, Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğın­dan, Er­ge­ne­kon ör­güt­len­me­si­ne da­ir gön­de­ri­len bil­gi ve bel­ge­le­rin ge­re­ği ola­rak ne ya­pıl­dı­ğı­nın ay­rın­tı­lı bil­di­ril­me­si­nin is­te­nil­me­si­ne ka­rar ver­di. Tu­tuk­lu sa­nık­lar­dan Ke­mal Ke­rinç­siz’in ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­na ya­zı ya­zıl­ma­sı­na ka­rar ve­ren mah­ke­me he­ye­ti, MİT ta­ra­fın­dan 10 Tem­muz 2003 ve 26 Ma­yıs 2006 ta­rih­le­rin­de gön­de­ri­len bil­gi not­la­rı ile yi­ne İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­nın de­ği­şik ta­rih­ler­de gön­der­di­ği Er­ge­ne­kon ör­güt­len­me­siy­le il­gi­li muh­te­lif bil­gi ve bel­ge­le­rin (ka­rar­gah ev­le­ri gi­bi) ge­re­ği ola­rak ne ya­pıl­dı­ğı­nın ay­rın­tı­lı şe­kil­de bil­di­ril­me­si­nin is­te­nil­me­si­ne hük­met­ti. Tu­tuk­lu sa­nık­la­rın bu hal­le­ri­nin sür­dü­rül­me­si­ne hük­me­den mah­ke­me he­ye­ti, du­ruş­ma­yı 29 Ara­lık 2008 Pa­zar­te­si gü­nü sa­at 09.30’a erteledi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT