BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kürt­çe TV ka­na­lı he­ye­can­la iz­len­di

Kürt­çe TV ka­na­lı he­ye­can­la iz­len­di

TRT bünyesinde kurulan ve Kürtçe yayın yapacak olan TRT 6, test yayınına başladı. Doğudaki vatandaşlar ekrana kilitlendi.> HAK­KA­Rİ - VAN İHA TRT bün­ye­sin­de ya­yı­na baş­la­yan Kürt­çe te­le­viz­yon ka­na­lı, Van ve Hak­ka­ri’de bü­yük bir se­vinç­le iz­len­di. TRT-6’nın ya­yı­na baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te te­le­viz­yon kar­şı­sı­na ge­çen ka­dın ve ço­cuk­lar, ilk ola­rak Kürt sa­nat­çı Ro­jin’in şar­kı­la­rı ile kar­şı­laş­tı. Ek­ra­nın al­tın­dan geç­mek­te olan Kürt­çe ya­zı­la­rı da ra­hat­lık­la oku­yan ba­zı va­tan­daş­lar, en çok mü­zik ve bel­ge­sel prog­ram­lar, Şi­van Per­ver ile ve­fat eden Tah­sin Ta­hı, İsa Ber­va­ri ve Meh­met Arif’in klip­le­ri­nin ya­yın­lan­ma­sı­nı is­te­di. Ço­cuk­lar ise çiz­gi film ta­le­bin­de bu­lun­du. Çok nü­fus­lu ai­le­ler de hep be­ra­ber te­le­viz­yon kar­şı­sı­na ge­çip ye­ni ya­yı­nı iz­le­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT