BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İhracatçı, Körfez’e Gül ile birlikte çıkarma yapacak

İhracatçı, Körfez’e Gül ile birlikte çıkarma yapacak

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ih­ra­cat­çı­la­rın ye­ni pa­zar­lar bul­ma­sı için iş adam­la­rı­nın zi­ya­ret­le­ri­ne eş­lik ede­cek> Cenk Esen AN­KA­RA Kriz or­ta­mın­dan iş adam­la­rı­na bir des­tek de dev­le­tin en te­pe­sin­den gel­di. Tür­ki­ye İh­ra­cat­çı­lar Mec­li­si (TİM) he­ye­ti­ni Çan­ka­ya Köş­kü’nde ka­bul eden Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Kör­fez ül­ke­le­ri­ne ya­pı­la­cak her çı­kar­ma­ya des­tek sö­zü ver­di. İh­ra­cat­çı­la­ra “Siz pa­za­rı bu­lun, des­tek ben­den” di­yen Gül, baş­ta Kör­fez ül­ke­le­ri ol­mak üze­re Uzak Do­ğu ve Af­ri­ka’ya ya­pı­la­cak ge­zi­le­re li­der­lik ede­cek. Gö­rüş­me­de bek­len­ti­le­rin eko­no­mi için ne ka­dar önem­li ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Gül, “Bek­len­ti­le­rin yö­ne­ti­mi iyi ya­pıl­ma­lı. Pi­ya­sa­lar­da mo­ral­le­rin yük­sek tu­tul­ma­sı ge­re­ki­yor” di­ye ko­nuş­tu. Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün des­te­ğiy­le mo­ral bu­lan TİM Baş­ka­nı Bü­yü­kek­şi ve be­ra­be­rin­de­ki he­yet de, Cum­hur­baş­ka­nı­nı İs­ra­il, Fi­lis­tin ve Af­ri­ka ül­ke­le­ri­ne ya­pa­cak­la­rı zi­ya­ret­le­re da­vet et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT