BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Beşiktaş’ı kolay lokma zannedenler yanılacak

Beşiktaş’ı kolay lokma zannedenler yanılacak

Bizi kolay lokma sanmasınlar. Bizi yıkmanın kolay olmadığını anlayacaklarBizi kolay lokma sanmasınlar. Bizi yıkmanın kolay olmadığını anlayacaklar Ra­kip­le­ri­miz­den bi­ri­ne ruh­sat­sız stat ve­ri­lip, öbü­rü­ne de her tür­lü yar­dım ya­pı­lır­ken bi­zim Ful­ya pro­je­miz en­gel­le­ni­yor “ACİZ DEĞİL EFENDİYİZ” Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren es­ti gür­le­di. Dün dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da G.Sa­ray der­bi­si son­ra­sın­da MHK Baş­ka­nı Oğuz Sar­van hak­kın­da söy­le­dik­le­rin­den do­la­yı özür di­le­yen Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren, “Bun­lar son 20 yıl­dır Be­şik­taş üze­ri­ne oy­na­nan oyun­la­rın bi­ri­ki­miy­di. Ama Be­şik­taş Baş­ka­nı di­li­ni en iyi şe­kil­de kul­lan­ma­lı. Bu se­bep­le bü­tün Tür­ki­ye’den özür di­li­yo­rum” de­di. Be­şik­taş aley­hi­ne ha­in bir se­nar­yo dü­zen­len­di­ği­ni söy­le­yen De­mi­rö­ren, “Be­şik­taş­lı­lık du­ru­şu­nun al­tın­da ser­gi­le­di­ği­miz ol­gun­lu­ğun de­ğe­ri­ni an­la­ya­ma­dı­lar. Sab­rı­mız ve sü­ku­ne­ti­miz aciz­lik­ten de­ğil, bü­yük­lü­ğü­müz­den ve efen­di­li­ği­miz­den­dir. Bi­zi ko­lay lok­ma sa­nan­lar Be­şik­taş’ı yık­ma­nın bu ka­dar ko­lay ol­ma­dı­ğı­nı er ve­ya geç an­la­ya­cak­lar. Biz baş­ka­la­rı gi­bi fe­de­ras­yon bi­na­sı­na yü­rü­yüp iki gün son­ra maç ka­zan­dık di­ye ko­nuş­ma­yız. Bi­ze ya­kı­şan dün­ya re­ko­ru kı­ran bay­ra­ğı­mız al­tın­da yap­tı­ğı­mız şam­pi­yon­luk yü­rü­yü­şü­dür” şek­lin­de ko­nuş­tu. “SAHA DIŞINDA DA OYUNLAR VAR” Ya­yın­cı ku­ru­luş­tan alı­nan gö­rün­tü­ler­le top­lan­tı­nın be­lir­li bö­lüm­le­rin­de Be­şik­taş aley­hi­ne ve­ri­len ka­rar­la­rı eleş­ti­ren De­mi­rö­ren, Be­şik­taş’a kar­şı sa­de­ce sa­ha içe­ri­sin­de de­ğil sa­ha dı­şın­da da bir bir­leş­me ol­du­ğu­nu söy­le­di. Be­şik­taş Baş­ka­nı, “105 yıl­lık ta­ri­hi olan Be­şik­taş Ku­lü­bü, Sü­ley­man Se­ba ile bu­gün­kü eko­no­mik de­ğe­ri­ni gör­dü. Ser­dar Bil­gi­li ile ku­rum­sal­laş­ma yo­lun­da adım­lar at­tı. Be­nim dö­ne­mim­de ger­çek­leş­ti­ri­len Ful­ya Pro­je­si’yle bir­lik­te Av­ru­pa’nın en bü­yük ge­lir kay­nak­la­rın­dan bi­ri­ne sa­hip ol­du. An­cak mak­sat­lı ha­ber­ler­le bu pro­je en­gel­len­me­ye ça­lı­şı­lı­yor. Ye­ni stat pro­je­mi­ze 2500 ki­şi­lik kat­lı oto­park ol­ma­dı­ğı için ‘ha­yır’ di­yen­ler, bi­ze sta­dı baş­ka bir ye­re ta­şı­ma­mı­zı öne­rir­ken, bir ra­ki­bi­mi­ze ruh­sat­sız stat ve­ri­yor, bir di­ğe­ri­ne de mad­di ma­ne­vi yar­dım ya­pı­yor” de­di. > Bilgehan Can AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ve Ge­nel Sek­re­ter Ke­nan Öner, ta­kım­la­rı­na ya­pı­lan hak­sız­lık­la­rı bar­ko viz­yon yar­dı­mıy­la gör­sel ola­rak an­lat­tı. Özel­lik­le De­mi­rö­ren’in söz­le­ri önü­müz­de­ki dö­nem­de ha­re­ket­li gün­ler ya­şa­na­ca­ğı­nın sin­ya­li gi­biy­di. Görüntüler ne diyor? Baş­kan De­mi­rö­ren’in dü­zen­le­di­ği top­lan­tı­ sı­ra­sın­da ya­yın­la­nan bar­koviz­yon gös­te­ri­sin­de Be­şik­taş aley­hi­ne, di­ğer ta­kım­lar le­hi­ne ve­ri­len ka­rar­lar göz­ler önü­ne se­ril­di. İş­te on­lar­dan bir ke­sit: > 2003 yı­lın­da oy­na­nan Ma­lat­yas­por-Be­şik­taş ma­çı son­ra­sın­da Ma­lat­ya­lı fut­bol­cu­lar­dan Eren’in, “Be­şik­taş’ı yen­me­miz ha­lin­de teş­vik pri­mi ve­ri­le­ce­ği­ni söy­le­di­ler” şek­lin­de­ki açık­la­ma­sı. Ay­nı ta­kım­dan Şeyh­mus’un “2 mil­yon 500 bin li­ra al­dık. Bu­nu bir Şa­hin pa­ra­sı Do­ğan pa­ra­sı ola­rak gör­me­mi­zi is­te­di­ler” şek­lin­de­ki söy­lem­le­ri... > 2004 yı­lın­da­ki Sam­sun ma­çın­da Cem Pa­pi­la’nın gös­ter­di­ği kır­mı­zı kart­lar... > Be­şik­taş-Ka­sım­pa­şa ma­çın­da Ri­car­din­ho’ya ve­ril­me­yen pe­nal­tı > An­ka­ras­por-Be­şik­taş ma­çın­da Nob­re’nin ve­ril­me­yen go­lü... > G.Sa­ray-Be­şik­taş ma­çın­da Ümit Ka­ran’ın rö­ve­şa­ta po­zis­yo­nun­da ve­ri­len pe­nal­tı... > Ge­çen se­zon İs­tan­bul B.Bld-Be­şik­taş ma­çın­da Bo­bo’ya gös­te­ri­len kır­mı­zı kart... > F.Bah­çe-Be­şik­taş ma­çın­da Hi­gu­ain’in at­tı­ğı gol an­cak ön­ce­sin­de ve­ri­len fa­ul ka­ra­rı ve go­lün ip­tal edil­me­si... > Bu se­zon B.Bld. ma­çın­da ka­le­ci­ye fa­ul ge­rek­çe­siy­le Nob­re’nin ve­ril­me­yen go­lü. G.Sa­ray ma­çın­da Ser­vet’in at­tı­ğı ay­nı go­lün ve­ril­me­si... > Sü­ley­man Abay’ın F.Bah­çe ma­çın­da 47.da­ki­ka­da İs­tan­bul Bld.’yi 9 ki­şi bı­rak­ma­sı, G.Sa­ray ma­çın­da ise Ha­cet­te­pe’yi 9 ki­şi bı­rak­ma­sı > G.Sa­ray ve F.Bah­çe’nin el­le at­tı­ğı gol­ler, Nob­re’nin el­le do­kun­ma­dı­ğı hal­de An­ka­ras­por’a kar­şı sa­yıl­ma­yan go­lü... BEŞİKTAŞ’I DOĞRUYORLAR Be­şik­taş Ge­nel Sek­re­te­ri Ke­nan Öner, “Ca­nı­mız yan­dı, yi­ne de se­si­mi­zi çı­kar­ma­dık. Ama Ar­tık ye­ter. Sa­bır ta­şı ol­sa çat­lar­dı. Ya­pı­lan ha­ta­lar­dan son­ra üç pu­an­lar şam­pi­yon­luk­ta ya­rış­tı­ğı­mız ra­kip­le­ri­mi­ze, sı­fır pu­an­lar bi­ze ve­ri­li­yor. Son yıl­lar­da bir mo­da oluş­tu. Her ma­çı­mı­zı 11’e 10 oy­nu­yo­ruz. Maç­la­rı­mı­zı tam kad­ro bi­tir­me­mi­ze izin ver­se­ler ka­za­na­ma­ya­ca­ğı­mız maç yok. Bü­tün ya­zar­lar “Be­şik­taş’ı doğ­ru­yor­lar” gö­rü­şün­de bir­le­şi­yor” de­di. İNCİLER Vo­ley­bol oy­na­dı­lar Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren, son gün­ler­de­ki mo­da ke­li­me olan Şe­ref­li ikin­ci­lik­ler­le il­gi­li ola­rak “20 yıl ön­ce tek go­lün şam­pi­yo­nu be­lir­le­ye­ce­ği gün­ler­de Van’da oy­na­nan bir maç­ta vo­ley­bol ku­ral­la­rı uy­gu­lan­dı. An­ka­ra’da­ki bir di­ğer kar­şı­laş­ma­da ise bas­ket ma­çı iz­le­dik. Şam­pi­yon­luk­la­rı­mız yıl­lar­dır en­gel­len­me­ye ça­lı­şıl­mış. Be­şik­taş’a şe­ref­li ikin­ci­lik­ler ya­şa­tıl­mış­tır” açık­la­ma­sı­nı yap­tı. Zapo’ya kart veremedi G.Sa­ray ile oy­na­nan der­bi­de Cü­neyt Ça­kır’ın her ka­ra­rıy­la şov yap­tı­ğı­nı söy­le­yen Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren, “Za­po­tocny’nin bir ha­re­ke­tin­den son­ra ya­nım­da­ki TFF Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner ve Baş­kan Ve­ki­li Lüt­fi Arı­bo­ğan’a dö­ne­rek, ‘Kır­mı­zı kart gös­ter­me­liy­di ama adam şov yap­ma der­din­de’ de­dim. Biz to­le­rans de­ğil adil yö­ne­tim is­ti­yo­ruz” de­di. Sarvan istifa ederse... De­mi­rö­ren, son ya­pı­lan Ku­lüp­ler Bir­li­ği top­lan­tı­sı­na tep­ki ola­rak ka­tıl­ma­dık­la­rı­nı an­cak Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nu ve Oğuz Sar­van’ı he­def al­ma­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Ora­da ha­kem­le­re des­tek ka­ra­rı çık­mış. Şu­nu unut­ma­sın­lar; Be­şik­taş’ın ol­ma­dı­ğı bir yer­de alı­nan ka­rar­la­rın hiç­bir ge­çer­li­li­ği yok­tur. Oğuz Sar­van is­ti­fa eder­se ku­lüp­ler bir­li­ği ola­rak ken­di ara­mız­da bir aday be­lir­le­riz ve fe­de­ras­yon baş­ka­nı­na su­na­rız” de­di. TOP­BA­ŞI YA­PI­YOR­LAR Be­şik­taş tek­nik pat­ro­nu Mus­ta­fa De­niz­li, li­gin ilk ya­rı­sı­nın kö­tü bi­ti­ril­me­si se­be­biy­le oyun­cu­la­rı­nı ikin­ci ya­rı ha­zır­lık­la­rı­na er­ken baş­la­tı­yor. Si­yah-be­yaz­lı­lar bu­gün ya­pa­ca­ğı an­tren­man­la ha­zır­lık­la­ra start ve­re­cek. Be­şik­taş, For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda Ga­zi­an­tep B. Bld. ve G.An­tep ta­kım­la­rıy­la ya­pa­ca­ğı kar­şı­laş­ma­la­rın ar­dın­dan An­tal­ya’da kamp ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­ti­re­cek. Bu ara­da si­yah-be­yaz­lı­lar, kamp dö­ne­mi için­de 15 Ocak’ta Wer­der Bre­men’le bir ha­zır­lık ma­çı ya­pa­cak. Öte yan­dan Es­ki­şe­hirs­por, Be­şik­taş’ta oy­na­yan Em­re Öz­kan’ı 1.5 yıl­lı­ğı­na ki­ra­la­dı. Es­ki­şe­hirs­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı Ha­lil Ünal’ın da ka­tıl­dı­ğı im­za tö­re­nin­de ko­nu­şan Öz­kan, Es­ki­şe­hirs­por’un ba­şa­rı­sı için ter dö­ke­ce­ği­ni söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT