BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 10 numara; salla salla vur duvara!

10 numara; salla salla vur duvara!

Geç­miş yıl­la­ra oran­la fut­bol ne ka­dar da me­ka­nik­leş­ti öy­le de­ğil mi? Öy­le es­ki­den ol­du­ğu gi­bi bir fut­bol­cu al­sın to­pu, ona ça­lım, bu­na ça­lım, ara­ya bir to­puk pa­sı bı­rak­sın yok ar­tık. Aya­ğın­da bi­raz to­pu faz­la tut­tun mu tek­me­yi yi­yor­sun...Geç­miş yıl­la­ra oran­la fut­bol ne ka­dar da me­ka­nik­leş­ti öy­le de­ğil mi? Öy­le es­ki­den ol­du­ğu gi­bi bir fut­bol­cu al­sın to­pu, ona ça­lım, bu­na ça­lım, ara­ya bir to­puk pa­sı bı­rak­sın yok ar­tık. Aya­ğın­da bi­raz to­pu faz­la tut­tun mu tek­me­yi yi­yor­sun... Sa­ha­nın her ye­rin­de tem­po­lu ve yük­sek bir mü­ca­de­le var. Bu yük­sek tem­po­ya ve fi­zi­ki mü­ca­de­le­ye ayak uy­du­ra­bil­mek için güç­lü, ayak­ta ka­la­bi­le­cek fut­bol­cu tip­le­ri da­ha bir re­vaç­ta. Do­la­yı­sıy­la es­ki­ler­de ka­lan “10 nu­ma­ra” ti­pi oyun­cu sa­yı­sı gün geç­tik­çe aza­lı­yor, el­de ka­lan­lar da ya bu yük­sek tem­po­ya ayak uy­du­ra­cak fi­zi­ki ye­ter­li­lik­te ol­mak zo­run­da ya da yok ol­ma­ya mah­kum!.. Alex’in, Del­ga­do’nun, hat­ta Ro­nal­din­ho’nun da­ha tar­tı­şı­lır isim­ler ha­li­ne gel­me­si­nin asıl se­be­bi gü­nü­müz fut­bo­lu­nun ge­çir­di­ği de­ği­şim... Fut­bol ay­nı za­man­da tri­bün­le­re oy­na­nan gör­sel bir şov ol­mak­tan çı­kı­yor ya­vaş ya­vaş. Her şey ka­zan­ma üze­ri­ne ku­ru­lu­yor. Pu­an ka­yıp­la­rı­na hiç kim­se­nin ta­ham­mü­lü yok. Maç kay­bet­mek, pa­ra kay­bet­mek an­la­mı­na ge­li­yor çün­kü... Bak­sa­nı­za fut­bo­lu da­ha dün bı­rak­mış Ser­gen bi­le Alex’i ko­nu­şur­ken, “Ar­tık or­ta sa­ha­da eli be­lin­de do­la­şan ye­te­nek­li fut­bol­cu ti­pi lüks ol­ma­ya baş­la­dı” iti­ra­fın­da bu­lun­du. Ya­ni Ser­gen, sa­ha­da do­la­şan Ser­gen’le­re yer ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor. Çün­kü bu tarz oyun­cu­yu sa­ha­da tu­ta­bil­me­nin yo­lu, di­ğer or­ta sa­ha oyun­cu­la­rı­nın onun da açı­ğı­nı ka­pat­mak için da­ha faz­la ça­lış­ma­sı­na, koş­ma­sı­na, top ka­zan­ma­sı­na bağ­lı. Bu oyun­cu­la­rın, ya­ni tek­nik be­ce­re­si yük­sek ama sa­de­ce top ken­di­sin­dey­ken ve ta­kı­mı hü­cu­ma kal­kar­ken ken­di­ni gös­te­ren, top ra­kip­tey­ken ar­ka­daş­la­rı­nın o to­pu kap­ma­sı­nı bek­le­yen­le­rin dev­ri ma­ale­sef ka­pa­nı­yor. Ba­kın UE­FA’nın 23 ki­şi­lik yı­lın fut­bol­cu­su aday­la­rı için­de 5,5 ta­ne “10 nu­ma­ra” var an­cak... Son 10 yı­lın 7’si­ni “10 nu­ma­ra”lar ka­zan­mış üs­te­lik... Pe­ki, bü­tün bu ger­çek­le­ri ka­bul et­tik­ten son­ra in­sa­nın ak­lı­na bir so­ru ge­li­yor; “Fut­bo­lun şov yö­nü­nün gi­de­rek yok ol­ma­sı, ay­nı za­man­da fut­bo­lun ken­di ken­di­ni bı­çak­la­ma­sı, kan kay­bet­me­si an­la­mı­na gel­mi­yor mu?” Ya­ni bir da­ha as­la bir Ma­ra­do­na iz­le­ye­me­ye­ce­ğiz, bir Zi­da­ne gel­me­ye­cek sa­ha­la­ra... Fut­bol gün geç­tik­çe me­ka­nik­le­şe­cek ve biz sa­ha­da gör­sel şö­len­den çok, bir plays­ta­ti­on oyu­nu iz­le­me­ye baş­la­ya­ca­ğız. “Fut­bol sa­de­ce bir oyun de­ğil, çok da­ha faz­la­sı­dır di­yen” fel­se­fe, bir bil­gi­sa­yar oyu­nu­na mah­kum edi­yor biz­le­ri. Evet, gü­nü­müz fut­bo­lun­da Alex’e yer yok ama dün­ya fut­bo­lu­nun Alex’le­re acil ih­ti­ya­cı var, fut­bo­lun ge­le­ce­ği için... >> Unutulmaz sözler...“Maradona bütün maç tekme yerdi. Ağzını açmazdı. Messi ise bu işi abartıyor, tribüne oynuyor” (Fabio Cannavaro)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT