BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nin 12. haf­ta­sı dev bir ma­ça sah­ne ola­cak. Be­şik­taş ile G.Sa­ray, Co­la Tur­ka Are­na’da sa­at 19.00’da kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. Kar­şı­laş­ma Di­gi­türk Spor­max’ten nak­len ya­yın­la­na­cak. Öte yan­dan ay­nı he­ye­can te­ker­lek­li san­dal­ye bas­ket­bol ta­kım­la­rı ara­sın­da da ya­şa­na­cak. Gü­nün prog­ra­mı şöy­le: 15:00 Te­le­kom-An­tal­ya, 16:00 Ke­pez-Ko­lej­li­ler, 17.00 O.Re­na­ult-Er­de­mir, F.Bah­çe Ül­ker-Mut­lu Akü, 18:00 Mer­sin-Pı­nar KSK.Po­ta­da dev der­bi BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nin 12. haf­ta­sı dev bir ma­ça sah­ne ola­cak. Be­şik­taş ile G.Sa­ray, Co­la Tur­ka Are­na’da sa­at 19.00’da kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. Kar­şı­laş­ma Di­gi­türk Spor­max’ten nak­len ya­yın­la­na­cak. Öte yan­dan ay­nı he­ye­can te­ker­lek­li san­dal­ye bas­ket­bol ta­kım­la­rı ara­sın­da da ya­şa­na­cak. Gü­nün prog­ra­mı şöy­le: 15:00 Te­le­kom-An­tal­ya, 16:00 Ke­pez-Ko­lej­li­ler, 17.00 O.Re­na­ult-Er­de­mir, F.Bah­çe Ül­ker-Mut­lu Akü, 18:00 Mer­sin-Pı­nar KSK. Dil­men ol­maz­sa Sağ­lam Bur­sas­por Baş­ka­nı İb­ra­him Ya­zı­cı, Rıd­van Dil­men’le İs­tan­bul’da gö­rüş­tü. NTV’de yo­rum­cu­lu­ğa de­vam et­ti­ği­ni be­lir­ten Dil­men, “Söz­leş­me­miz var, ya­kı­şık al­maz. Eğer, baş­kan ka­na­lın yet­ki­li­le­riy­le gö­rü­şüp an­la­şır­sa be­nim açım­dan bir prob­lem yok” de­di. Öte yan­dan Bur­sas­por Yö­ne­ti­minin, Dil­men’in ol­ma­ma­sı du­ru­mun­da Er­tuğ­rul Sağ­lam, Şe­nol Gü­neş ve Ad­nan Ör­nek’e tek­lif gö­tü­re­ce­ği öğ­re­nil­di. ‘Arap Hü­se­yin’i kay­bet­tik İs­tan­buls­por, Bey­koz ve Ada­nas­por’un Bi­rin­ci Lig’de yıl­lar­dır for­ma­sı­nı giy­dik­ten son­ra Ço­rums­por’da da kap­tan­lık ya­pan Hü­se­yin Rah­mi Gö­meç ve­fat et­ti. Dün top­ra­ğa ve­ri­len “Arap Hü­se­yin” la­ka­bıy­la ta­nınan fut­bol­cu, Genç Mil­li Ta­kı­mın kad­ro­sun­da da uzun sü­re yer al­mış­tı. Ti­ta ve Risp yol­cu An­ka­ras­por, is­te­di­ği ve­ri­mi ala­ma­dı­ğı Bre­zil­ya­lı Ti­ta ve İs­veç­li Risp’ten ken­di­le­ri­ne ku­lüp bul­ma­sı­nı is­te­di. Ma­vi-be­yaz­lı eki­bin, bu iki fut­bol­cu­nun ta­kım­dan ay­rıl­ma­sı ha­lin­de uzun sü­re­dir an­tren­man­lar­da de­ne­di­ği Li­ber­ya­lı To­ni­a Tis­dell ve Ga­bon­lu Me­ye ile söz­leş­me im­za­la­ya­ca­ğı be­lir­til­di. Shaq’ın il­ginç re­ko­ru Sha­qu­il­le O’Ne­al, bu­gü­ne ka­dar oy­na­dı­ğı maç­lar­da top­lam 5 bin ser­best atış ka­çı­ra­rak, lig ta­ri­hi­ne geç­ti. Spurs ma­çın­da 16 kez kul­lan­dı­ğı ser­best atış­lar­da 9 isa­bet bu­lan O’Ne­al, 5 bin 805 atı­şı sa­yı­ya çe­vi­re­me­yen Wild Cham­ber­li­an’dan son­ra NBA ta­ri­hi­ne ge­çen ikin­ci oyun­cu ol­du. En sko­re­ri Hi­da­yet Or­lan­do Ma­gic, New Or­le­ans’ı 88-68 ye­ner­ken, Hi­da­yet Tür­koğ­lu at­tı­ğı 20 sa­yıy­la ta­kı­mı­nın en sko­rer is­mi ol­du. La­kers ise ge­çen se­zo­nun şam­pi­yo­nu Bos­ton Cel­tics’i 92-83 ye­ner­ken 19 maç­lık ga­li­bi­yet se­ri­si­ne de son ver­di. Top­lu so­nuç­lar: Phoe­nix-Spurs: 90-91, Ca­va­li­ers-Was­hing­ton: 93-89, Port­land-Dal­las: 94-102. All Star 3 Ocak’ta Aro­ma Er­kek­ler ve Ba­yan­lar Bi­rin­ci Vo­ley­bol Lig­le­ri­nin yıl­dız oyun­cu­la­rı­nın mü­ca­de­le ede­ce­ği “Aro­ma All Star 2009” or­ga­ni­zas­yo­nu, 3 Ocak Cu­mar­te­si gü­nü İs­tan­bul’da ya­pı­la­cak. Be­şik­taş Co­la Tur­ka Are­na’da sa­at 12.00’de baş­la­ya­cak or­ga­ni­zas­yon­da, ba­yan­lar ve er­kek­ler­de, lig­ler­de for­ma gi­yen ya­ban­cı oyun­cu­lar kar­ma­sı ile Er­kek ve Ba­yan Türk Mil­li Vo­ley­bol Ta­kım­la­rı kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. 2008 gü­re­şin yı­lı GSG Mü­dür­lü­ğü Stra­te­ji Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’nın ve­ri­le­ri­ne gö­re, bu yıl ya­pı­lan dün­ya ve Av­ru­pa şam­pi­yo­na­la­rı, Pe­kin Olim­pi­yat Oyun­la­rı ile ulus­la­ra­ra­sı tur­nu­va­lar­da Tür­ki­ye, 378 al­tın, 342 gü­müş ve 571’i bronz ol­mak üze­re top­lam­da bin 291 ma­dal­ya el­de et­ti. Gü­reş, 254 ma­dal­yay­la ilk sı­ra­da yer al­dı. İlk Fer­ra­ri ta­nı­ta­cak For­mu­la 1’de ye­ni se­zo­nun ilk ta­nı­tı­mı­nı Fer­ra­ri ya­pa­cak. İtal­yan eki­bi­nin ye­ni se­zon­da kul­la­na­ca­ğı F2009’un ör­tü­sü­nü, 15 Ocak’ta aça­ca­ğı id­di­a edil­lir­ken, To­yo­ta’nın da ay­nı gün TF109’u ta­nı­ta­ca­ğı, McLa­ren’ın 16 Ocak’ta, Wil­li­ams ve Re­na­ult’nun da 19 Ocak’ta ye­ni araç­la­rı­nı pis­te çı­ka­ra­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. Ata­türk için ko­şa­cak­lar Ata­türk’ün An­ka­ra’ya ge­li­şi­nin yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le dü­zen­le­nen “73. Bü­yük Ata­türk ko­şu­su” bu­gün ya­pı­la­cak. Dik­men Kek­lik Pı­na­rı’ndan baş­la­ya­cak ko­şu­ya bu yıl, ba­yan ve er­kek ka­te­go­ri­le­rin­de top­lam 150 ci­va­rın­da spor­cu­nun ka­tıl­ma­sı bek­le­ni­yor. Ya­rış­ma­da, de­re­ce­ye gi­ren spor­cu­la­ra top­lam 11 bin 950 YTL ödül da­ğı­tı­la­cak. Ri­ze’nin ace­le­si yok Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Ça­kır, kı­sa sü­re içe­ri­sin­de tek­nik di­rek­tör prob­le­mi­ni çö­ze­cek­le­ri­ni söy­le­di. Ça­kır, “Bü­lent Kork­maz, Os­man Öz­de­mir, Me­sut Bak­kal ve Ünal Ka­ra­man’ın ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu, ka­ri­ye­ri bel­li isim­ler­le gö­rüş­me­le­ri­miz de­vam edi­yor. İkin­ci ya­rı ha­zır­lık­la­rı­na ye­ni tek­nik di­rek­tö­rü­müz­le baş­la­ya­ca­ğız” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT