BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Takımıma güveniyorum’

‘Takımıma güveniyorum’

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Bu takım Trabzon’a en az 5 yıl hizmet edecek” dedi> Gökmen ŞAHİN (İHA) Trab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal, lig­de­ki he­def­le­ri­nin bel­li ol­du­ğu­nu ve bun­la­rı ger­çek­leş­tir­me adı­na oyun­cu­la­rı­na ve ta­kı­mı­na faz­la­sıy­la gü­ven­di­ği­ni söy­le­di. Mev­cut kad­ro­nun li­gin en genç üç ta­kı­mın­dan bi­ri­si ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ya­nal, Trab­zon ken­ti­nin ka­rak­te­ri­ne uy­gun, ka­zan­ma adı­na her tür­lü gi­ri­şi­mi ya­pan, ce­sur, ak­tif bir ta­kım ha­lin­de ya­rı­şı sür­dür­dük­le­ri­ni ifa­de et­ti. Ya­nal, “Bu ta­kım en az 5 yıl Trab­zons­por’a hiz­met ve­re­bi­le­cek bir ta­kım. Onu yıp­rat­ma­mak, trav­ma ya­şat­ma­mak ge­re­ki­yor” diye konuştu. Trab­zons­por’un he­def­le­ri yo­lun­da za­man za­man zor­luk­lar ya­şa­ya­bi­le­ce­ği­ni kay­de­den Er­sun Ya­nal, “Biz­ler tüm zor­luk­lar­la ba­şa çı­ka­bil­me­li­yiz. Fut­bol­da ba­zen iyi oy­na­ma­dan da ka­za­na­bi­lir, çok iyi oy­na­dı­ğı­nız mü­sa­ba­ka­la­rı kay­be­de­bi­lir­si­niz. Önem­li olan her şart­ta ha­zır­lık­lı ol­mak­tır” de­di. Kad­ro­ya ye­ni ka­tı­lım­la­rın ar­tık sağ­lık­lı bir port­föy araş­tır­ma­sıy­la müm­kün ola­ca­ğı­na de­ği­nen Ya­nal, “Şu an­da is­te­di­ği­miz tarz­da ve ta­kı­ma he­men uyum sağ­la­ya­cak oyun­cu bul­ma­dı­ğı­mız tak­tir­de trans­fer yap­ma­yı dü­şün­mü­yo­ruz” dedi. ‘HAKEMİ DE YENMELİYİZ’ Trabzonsporlu Tayfun Cora, “Hakem hataları yüzünden puan kayıpları ne bize olsun, ne de rakiplerimize. En az hata olsun ve kimsenin canı yanmasın. Trabzonspor olarak bizim çok güçlü olmamız lazım. Bizi sahada yenemeyenler başka yollara başvurabiliyorlar. O yüzden biz hakemi de sahada yenmek zorundayız”dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT