BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mehmet Yıldız G.Saray yolunda

Mehmet Yıldız G.Saray yolunda

Mehmet Yıldız’ı kadrosuna katmak isteyen G.Saray, Sivasspor’a Mehmet Güven, Necati ve Aydın artı 3.5 milyon euro teklif etti> Ercan YILDIZ BÜ­LENT UY­GUN AÇIK­LA­DI G.Sa­ray, trans­fe­rin göz­de isim­le­rin­den Meh­met Yıl­dız’ı kad­ro­su­na da­hil ede­bil­mek için ke­se­nin ağ­zı­nı aç­tı. Tek­nik Di­rek­tör Mic­ha­el Skib­be’nin “Trans­fer is­te­mi­yo­rum” açık­la­ma­la­rı­na rağ­men kad­ro­ya tak­vi­ye yap­ma­yı ka­fa­sı­na ko­yan sa­rı-kır­mı­zı­lı yö­ne­tim, Meh­met Yıl­dız için Si­vass­por’a ye­ni bir tek­lif sun­du. Bur­sa Hür­ri­yet Genç­liks­por’a des­tek ver­mek ama­cıy­la dü­zen­le­nen ye­me­ğe ka­tı­lan Si­vass­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uy­gun, G.Sa­ray’ın, tek­li­fi­nin ara­cı­lar ta­ra­fın­dan ken­di­le­ri­ne ulaş­tı­rıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Sa­rı-kır­mı­zı­lı ku­lü­bün Meh­met Yıl­dız’a kar­şı­lık 3 fut­bol­cu ve 3.5 mil­yon eu­ro­luk tek­lif­te bu­lun­du­ğu­nu bil­di­ren Uy­gun, ko­nu­ya iliş­kin gö­rüş­me­le­rin sür­dü­ğü­nü be­lirt­ti. ŞART­LAR UYAR­SA... Uy­gun, Meh­met Yıl­dız’ın ken­di­le­ri açı­sın­dan çok önem­li bir fut­bol­cu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “An­cak ku­lü­bün men­fa­at­le­ri her şey­den önem­li. G.Sa­ray’ın tek­li­fi bi­ze ulaş­tı. Otu­rup gö­rü­şe­ce­ğiz. Gö­rüş­me olum­lu so­nuç­la­nır­sa Meh­met Yıl­dız G.Sa­ray’ın olur” de­di. “G.Sa­ray’ın öner­di­ği 3 fut­bol­cu kim­ler?” so­ru­su­na ise Uy­gun, “3.5 mil­yon eu­ro ar­tı Ne­ca­ti ve Meh­met Gü­ven’i bon­ser­vi­siy­le, genç Ay­dın’ı ise ki­ra­lık ola­rak ve­ri­yor­lar­mış. Eğer an­laş­ma sağ­la­nır­sa her iki ku­lüp için de ha­yır­lı ol­sun” ce­va­bı­nı ver­di. Ken­di­si­ne he­nüz ge­len res­mi bir tek­li­fin ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Meh­met Yıl­dız ise “Şart­lar be­ni ve ku­lü­bü­mü ik­na eder­se dü­şü­ne­bi­li­rim” di­ye ko­nuş­tu. Üstünel: Biten bir şey yok G.Sa­ray Fut­bol Şu­be So­rum­lu­su Hal­dun Üs­tü­nel, Meh­met Yıl­dız’la il­gi­li ola­rak “Şu an bit­miş bir trans­fer yok” de­di. Her dö­nem trans­fer ça­lış­ma­la­rı yap­tık­la­rı­nı söy­le­yen Üs­tü­nel, “Bu te­mas­la­rı­mı­zı giz­li­lik için­de, büt­çe­mi­ze, ih­ti­ya­cı­mı­za ve G.Sa­ray‘ın men­fa­ale­ri­ni dü­şü­ne­rek yap­ma­ya gay­ret edi­yo­ruz. An­cak şu an bit­miş trans­fer gi­ri­şi­mi­miz yok, olun­ca açık­la­rız” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ümit’e yol gö­rün­dü Mi­lan Ba­ros’un gel­me­siy­le ye­dek ku­lü­be­si­ne mah­kum olan Ümit Ka­ran, Meh­met Yıl­dız’ın trans­fe­ri­nin ger­çek­leş­me­si du­ru­mun­da sa­tış lis­te­si­ne ko­na­cak. Du­ba­ili me­na­jer­le­rin ya­kın ta­ki­bi­ne gi­ren gol­cü fut­bol­cu­yu iyi bir ra­ka­ma sa­ta­rak ka­sa­sı­nı dol­dur­mak is­te­yen yö­ne­tim, ge­le­cek pa­ra­nın bir kıs­mı­nı da Meh­met Yıl­dız’ın trans­fe­rin­de kul­la­na­cak. G.SARAY NOTLARI Ser­kan yu­ha­lan­dı Al­man­ya’nın We­sel şeh­rin­de Trab­zon­lu­lar ge­ce­si­ne ka­tı­lan Ser­kan Ça­lık, bir grup ta­ra­fın­dan yu­ha­lan­dı. Ge­ce­de der­nek yet­ki­li­le­rin­den bi­ri­nin “Trab­zon­lu olan ve G.Sa­ray’da for­ma gi­yen hem­şeh­ri­miz Ser­kan Ça­lık da ara­mız­da” şek­lin­de yap­tı­ğı anon­sun ar­dın­dan, ka­la­ba­lık bir gru­bun ıs­lık ve “yuh” ses­le­ri yük­sel­di. Genç fut­bol­cu, gör­dü­ğü bu tab­lo kar­şı­sın­da sa­lo­nu terk et­ti. Yabancılar taşıyor Sü­per Lig’in 16 haf­ta­lık ilk bö­lü­mün­de ya­ban­cı oyun­cu­la­rı en çok gol atan ta­kım, ay­nı za­man­da li­gin en sko­rer eki­bi un­va­nı­nın sa­hi­bi G.Sa­ray ol­du. İlk bö­lü­mü 38 gol­le ta­mam­la­yan sa­rı-kır­mı­zı­lı ekip­te, gol­le­rin 29’unu ya­ban­cı oyun­cu­lar kay­det­ti. Cim­bom’da Ba­ros 14, Lin­coln 7, Ke­well 6, Non­da da 2 gol kay­det­ti. “Az kazanıyoruz” Ay­han Ak­man, Türk fut­bol­cu­la­rın emek­le­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­mak adı­na ya­ban­cı oyun­cu­lar­dan da­ha az pa­ra ka­zan­dı­ğı­nı ve da­ha az il­gi gör­dü­ğü­nü söy­le­di. Feld­kamp’ı “Ya­şı­na rağ­men ener­jik, çok kur­naz, fut­bo­lu bi­len bi­ri”, Skib­be’yi de “İna­nıl­maz düz­gün, doğ­ru bir adam” söz­le­riy­le ta­nım­la­yan 31 ya­şın­da­ki fut­bol­cu, 4-5 yıl da­ha oy­na­ma­yı he­def­le­di­ği­ni be­lirt­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT