BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Funda Arar ve lise arkadaşları 17 YIL sonra bir araya geldi

Funda Arar ve lise arkadaşları 17 YIL sonra bir araya geldi

Ali Dil­men Li­se­si’nde 17 yıl ön­ce bir­lik­te oku­yan es­ki ar­ka­daş­lar, bir ara­ya gel­dik­le­rin­de bir­bir­le­ri­ni ta­nı­mak­ta güç­lük çek­ti­lerÜn­lü sa­nat­çı Fun­da Arar, Ana­va­tan Par­ti­si es­ki İl Baş­ka­nı Ok­tay Top­çu’nun da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu Ali Dil­men Li­se­si 4-C sı­nıfındaki ar­ka­daş­la­rı ile 17 yıl son­ra ilk de­fa bi­ra­ra­ya ge­le­rek has­ret gi­der­di. Sı­nı­fın bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nun ka­tıl­dı­ğı ye­mek­te ne­şe­li soh­bet­ler göz­den kaç­ma­dı. Mate­ma­tik öğ­ret­me­ni Ca­hit Aral ve fi­zik öğ­ret­me­ni Za­fer Aş­kın Kö­se de ye­me­ğe ka­tıl­dı. Kö­se, Fun­da Arar’a öğ­ren­ci­si ile gu­rur duy­du­ğu­nu söy­le­di. Bu­luş­ma­yı or­ga­ni­ze eden 4-C’den Ay­han Emi­ci’nin ge­tir­di­ği es­ki sı­nıf al­bü­mü­ne ba­ka­rak o gün­le­ri yâd e­den ar­ka­daş­lar, bol bol soh­bet et­ti, Fun­da Arar ile ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di­ler.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT