BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > kim ne demiş?

kim ne demiş?

Sü­rek­li eleş­ti­ril­me­si­ne tep­ki gös­ter­di: “Ay­nı es­pri­yi ko­med­yen­ler ya­pın­ca ai­le­ni­zin ço­cu­ğu olu­yor, ben ya­pın­ca tep­ki alı­yo­rum. Ne ya­ni, il­la söz­le­ri­me alt­ya­zı mı koy­mam ge­re­ki­yor.”AYSUN KAYACI: Sü­rek­li eleş­ti­ril­me­si­ne tep­ki gös­ter­di: “Ay­nı es­pri­yi ko­med­yen­ler ya­pın­ca ai­le­ni­zin ço­cu­ğu olu­yor, ben ya­pın­ca tep­ki alı­yo­rum. Ne ya­ni, il­la söz­le­ri­me alt­ya­zı mı koy­mam ge­re­ki­yor.” BAŞAK SAYAN: “Ba­zen bir ko­nuş­ma ya­pı­yo­rum, son­ra ‘Ben bi­raz ev­vel ne ko­nuş­tum?’ di­ye ka­lı­yo­rum. Her­şey bir an­da si­li­ni­yor. Bu du­rum sık­laş­tı ve be­ni kor­kut­ma­ya baş­la­dı. Dok­to­ra gi­de­ce­ğim.” HANDE ATAİZİ: Okan Ba­yül­gen rey­tin­gi bit­ti di­ye prog­ra­mın­da dö­nüp do­la­şıp se­kiz yıl ön­ce­ki da­yak gö­rün­tü­le­ri­ni gös­te­ri­yor. Okan’ı kaa­le al­mı­yo­rum, tak­mı­yo­rum. Okan umu­rum­da de­ğil, kri­te­rim de­ğil.” EMRE KINAY: Te­le­viz­yonların kri­zi se­bep gös­te­re­rek oyun­cu­lar­dan üc­ret in­di­ri­mi is­te­me­si­ne tep­ki gös­ter­di; “Ka­nal çok pa­ra ka­zan­dı­ğı za­man bi­ze eks­tra öde­me ya­pı­yor ­mu ki şim­di böy­le bir in­di­rim ya­pıl­sın.” ZEYNEP TOKUŞ: “Yaz­gı” fil­mi için Ze­ki De­mir­ku­buz’la gö­rüş­me­ye git­ti­ğin­de ya­şa­dık­la­rı­nı an­lat­tı; “Ze­ki Bey gös­te­riş­li bi­ri­ni is­te­mi­yo­rum de­di. Ya­ni az kal­sın gü­zel­li­ğim yü­zün­den o ro­lü ka­çı­ra­cak­tım...”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT