BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 50 Cent kur­naz­lı­ğı!..

50 Cent kur­naz­lı­ğı!..

Dün­ya lis­te­le­rin­de üst sı­ra­lar­da bu­lu­nan “50 Cent” Acun Ilı­ca­lı’nın sun­du­ğu “Var mı­sın, Yok mu­sun” prog­ra­mı­na ko­nuk ol­mak için ül­ke­mi­ze gel­di.Dün­ya lis­te­le­rin­de üst sı­ra­lar­da bu­lu­nan “50 Cent” Acun Ilı­ca­lı’nın sun­du­ğu “Var mı­sın, Yok mu­sun” prog­ra­mı­na ko­nuk ol­mak için ül­ke­mi­ze gel­di. Prog­ram­da üç şar­kı için an­la­şan grup ha­yat hi­ka­ye­le­ri ile mil­yon­la­rı ek­ran ba­şı­na bağ­la­mış. 50 Cent’in Tür­ki­ye’ye ge­le­ce­ği­ni ön­ce­den bi­len -ar­tık uya­nık mı de­mek ge­rek yok­sa, al­da­tıl­mış mı de­mek ge­rek- “Air­port” dis­ko­nun yet­ki­li­le­ri o ge­ce bir or­ga­ni­zas­yon dü­zen­le­di­ler. “Air­port”a ge­le­ce­ği afiş­ler­le du­yu­ru­lan 50 Cent için 35 YTL’den yak­la­şık 2500 bi­let sat­mış­lar. Acun’un prog­ra­mın­dan son­ra ken­di dis­ko­la­rı­na ge­le­ce­ği­ni du­yu­ra­rak afiş sa­tan “Air­port” yet­ki­li­le­ri “Biz ger­çek­ten ge­le­cek sa­nıp 35 bin do­lar ve­re­rek me­na­je­riy­le an­laş­ma yap­tık, ama gel­me­di­ler on­la­rı mah­ke­me­ye ve­ri­yo­ruz” di­yor­lar. Or­ga­ni­zas­yon ge­ce­si içe­ri­de bu­lu­nan bir ar­ka­da­şın an­lat­tı­ğı­na gö­re; “Çak­ma 50 Cent o ka­dar ha­va­lı bir şe­kil­de me­ka­na gel­di ki he­pi­miz 50 Cent gel­di san­dık, yak­la­şık 20-30 ko­ru­ma ile Li­mu­zin ile yü­zü ka­pa­lı şe­kil­de ge­len eki­bi kim­se fark ede­me­di. Hat­ta me­kan­da bu­lu­nan 50 Cent’in şar­kı­la­rıy­la eğ­len­di­ler. He­pi­miz ger­çek 50 Cent san­dık. Ama er­te­si gün ga­ze­te­ler­de gör­dük ki “Çak­ma 50 Cent” gel­miş bi­ze kon­ser ver­miş!.. Ge­ce ha­ya­tın­da bi­ri­le­ri içe­ri­ye gi­ren bir sü­rü ün­lü da­hil her­ke­si kan­dır­dı ama bu iş­ten kim ka­zanç­lı çık­tı bi­lin­mez!.. Lo­ca bö­lü­mün­de ve sah­ne­ye ya­kın ol­du­ğu için ola­yı fark eden De­met Aka­lın da; “2700 YTL pa­ra har­ca­dı­ğı­ma mı ya­na­yım, 6 sa­at bek­le­di­ği­me mi” di­ye si­tem­le­ri­ni be­lirt­miş­ti. Hal­kı­mız ger­çek­ten ya çok uya­nık, ya da saf... O ge­ce ora­da bu­lu­nan 2000-3000 ki­şi er­te­si gü­nü ga­ze­te­ler­de “Çak­ma 50 Cent”i din­le­dik­le­ri­ni gör­me­se­ler her­ke­se ha­va ata­cak­lar­dı!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT