BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gelecek yıl bankalar daha rahat olur

Gelecek yıl bankalar daha rahat olur

BDDK Baş­ka­nı Bil­gin, ban­ka­la­rın son üç ay­da 16 mil­yar do­lar öde­me yü­küm­lü­lü­ğü al­tın­da ol­du­ğu­na dik­ka­t çe­ke­rek, “22 milyar dolar ödeyeceğimiz ge­le­cek yıl çok da­ha ra­hat ola­ca­ğız” dediBan­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu (BDDK) Baş­ka­nı Tev­fik Bil­gin, ban­ka­cı­la­rın 2009 yı­lın­da da­ha ra­hat ola­ca­ğı­nı ve üzer­le­rin­de­ki dış borç stre­si­nin kal­ka­ca­ğı­nı söy­le­di. Ban­ka­la­rın son üç ay­da 16 mil­yar do­lar öde­me yü­küm­lü­lü­ğü al­tın­da ol­du­ğu­na dik­ka­ti çe­ken Bil­gin, “Ge­le­cek yıl ya­pa­ca­ğı­mız tüm öde­me 22 mil­yar do­lar. Ge­le­cek yıl çok da­ha ra­hat ola­ca­ğız gö­re­cek­si­niz. Stres so­na ere­cek” di­ye ko­nuş­tu. Tü­rev ürün­le­re hep kuş­kuy­la yak­laş­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan Bil­gin, ban­ka­cı­la­rın “an­la­ma­dık­la­rı ens­trü­man­la­ra im­za at­ma­ma­sı’’ ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. ESKİ BASİT GÜNLERE DÖNÜŞ Bil­gin, “Ba­na gö­re bu­gün­ler şu­nu gös­te­re­cek­tir ki; ye­ni fi­nan­sal mi­ma­ri de muh­te­me­len onu gö­re­ce­ğiz, ban­ka­cı­lık es­ki ba­sit gün­le­ri­ne ge­ri dö­ne­cek. 100 yıl ön­ce­ki ban­ka­cı­lık­tan bu­gün­kü ban­ka­cı­lı­ğın as­lın­da pek bir far­kı yok, pa­sif­te top­la­dı­ğı­nız pa­ra­yı ak­tif­te sa­tı­yor­su­nuz. Bu­nu çok kar­ma­şık ha­le ge­tir­di­ği­niz za­man an­la­şıl­maz prob­lem­ler­le kar­şı­la­şa­bi­li­yor­su­nuz, ni­te­kim ba­tı­da, Ame­ri­ka’da ör­nek­le­ri­ni gö­rü­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. BANKACILARIMIZ TECRÜBELİ Tür­ki­ye’de ban­ka­cı­la­rın kriz tec­rü­be­si bu­lun­du­ğu­nu, en genç ban­ka­cı­nın 1994, 1997 ve 2001 ol­mak üze­re 3 kriz tec­rü­be­si­ne sa­hip ol­du­ğu­nu an­la­tan Bil­gin, ba­tı­lı ül­ke­le­rin bir ço­ğun­da ban­ka­cı­la­rın si­mü­las­yon ile kriz eği­ti­mi gör­dü­ğü­nü an­cak Tür­ki­ye’de­ki­le­rin ya­şa­ya­rak öğ­ren­di­ği­ni kay­det­ti. Yıl­maz: Kriz­den hep be­ra­ber çı­ka­ca­ğız Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Dur­muş Yıl­maz, Tür­ki­ye’nin kriz­den tek ba­şı­na çık­ma­sı­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı­na işa­ret ede­rek, kriz­den bü­tün dün­ya ile bir­lik­te çı­kı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. “Kü­re­sel Bu­na­lım ve Tür­ki­ye Eko­no­mi­si” ko­nu­lu ça­lış­tay­da, ka­tı­lım­cı­la­rın so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dı­ran Baş­kan Yıl­maz, “Do­la­yı­sıy­la ne za­man çık­ma­ya baş­la­ya­ca­ğı­mız so­ru­su­nun ce­va­bı da ABD’de. Ko­nut sek­tö­rün­de­ki fi­yat dü­şüş­le­ri­nin dur­ma­sı, fi­yat ar­tış­la­rı­nın, tek­rar ko­nut fi­yat­la­rı­nın art­ma­ya baş­la­ma­sı, ora­da ha­fif bir enf­las­yo­nun baş­la­ma­sı el­bet kri­zin so­na er­di­ği­nin işa­re­ti ola­cak” di­ye ko­nuş­tu. Ban­ka­la­rı, ma­li sis­te­mi fon­la­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni de be­lir­ten Yıl­maz, “Bir li­ki­di­te sı­kın­tı­sı çek­tir­me­ye­ce­ğiz. Do­la­yı­sıy­la on­la­rın da bi­ze gü­ve­ne­rek fon­la­ma­nın aka­ca­ğı­nı, de­vam ede­ce­ği­ni ina­na­rak re­el sek­tör­le iliş­ki­le­ri­ni bu çer­çe­ve­de dü­zen­le­me­le­ri­ni ön­gö­rü­yo­ruz” de­di. Bilgin: Tefeci faizi yükseltti BDDK Baş­ka­nı Bil­gin kriz sü­re­cin­de “te­fe­ci fa­izi­nin” gün­de­me gel­di­ği­ne dik­kat çek­ti. Bil­gin, “Şu an­da pi­ya­sa­da 3 tür fa­iz bu­lu­nu­yor. Bi­rin­ci­si Mer­kez Ban­ka­sı fai­zi, ikin­ci­si pi­ya­sa fai­zi ki nor­mal dö­nem­ler­de Mer­kez Ban­ka­sı fai­zi ile ban­ka­la­rın uy­gu­la­dı­ğı fai­zin bir­bi­ri­ne ya­kın ol­ma­sı la­zım, ama ara­da ba­ya­ğı bir fark gö­rü­yo­ruz şu an­da, bu da pi­ya­sa­da­ki tan­si­yo­nu gös­te­ri­yor. Yal­nız bu dö­nem­de üçün­cü bir fa­iz da­ha çık­tı kar­şı­mı­za. Bu her za­man olan bir fa­iz­di ama bi­raz da­ha faz­la gün­de­me gel­di, te­fe­ci fai­zi. Eğer ban­ka­la­ra gi­de­me­yen iş ada­mı var­sa ya da pa­ra­ya ih­ti­ya­cı olan ke­sim­ler var­sa... ma­ale­sef bu dö­nem­de en ak­tif ça­lı­şan pi­ya­sa­lar­dan bi­ri de te­fe­ci pi­ya­sa­sı ve fa­iz­le­ri de çok yük­sek.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT