BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 1.5 milyon kişi 11.3 milyar YTL borcunu taksitlendirdi

1.5 milyon kişi 11.3 milyar YTL borcunu taksitlendirdi

Ver­gi borç­la­rı­nı yıl­lık yüz­de 3 te­cil fai­ziy­le 18 ay tak­sit­len­di­ren dü­zen­le­me­den ya­rar­lan­mak için 1 mil­yon 520 bin ki­şi baş­vu­ru­da bu­lun­du.Ver­gi borç­la­rı­nı yıl­lık yüz­de 3 te­cil fai­ziy­le 18 ay tak­sit­len­di­ren dü­zen­le­me­den ya­rar­lan­mak için 1 mil­yon 520 bin ki­şi baş­vu­ru­da bu­lun­du. Ge­lir İda­re­si Baş­ka­nı Meh­met Akif Ulu­soy’dan alı­nan bil­gi­ye gö­re, ver­gi bor­cu ve di­ğer am­me ala­cak­la­rı­nı­n 18 aya ka­dar tak­sit­len­dir­me iş­le­min­de, 5 Ara­lık’a ka­dar sü­ren baş­vu­ru dö­ne­min­de, 1 mil­yon 520 bin ver­gi borç­lu­su mü­ra­ca­at et­ti. Bu ki­şi­ler, 7 mil­yar 598 mil­yon YTL’si ver­gi as­lı, 3 mil­yar 721 mil­yon YTL’si de fa­iz ve ge­cik­me zam­mı ol­mak üze­re top­lam 11 mil­yar 320 mil­yon YTL’lik ver­gi bor­cu­nun tak­sit­len­di­ril­me­si­ni is­te­di. Ge­lir İda­re­si Baş­ka­nı Ulu­soy, 51 bin dos­ya­ya iliş­kin iş­lem­le­rin de ha­len de­vam et­ti­ği­ni bil­dir­di. Ulu­soy’un ver­di­ği bil­gi­ye gö­re te­cil ve tak­sit­len­dir­me uy­gu­la­ma­sın­dan fay­da­lan­mak için İs­tan­bul’da 324 bin 500, An­ka­ra’da 123 bin İz­mir’de de 105 bin ver­gi borç­lu­su baş­vur­du. Söz ko­nu­su dü­zen­le­mey­le il­gi­li ilk tak­sit öde­me­le­ri bu ay içe­ri­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Uy­gu­la­ma­dan ya­rar­lan­mak için baş­vu­ran ver­gi borç­lu­la­rı, 31 Ara­lık Çar­şam­ba me­sai saa­ti bi­ti­mi­ne ka­dar ilk tak­si­ti öde­ye­cek. Bu ara­da, Ge­lir İda­re­si Baş­ka­nı Ulu­soy, “ “İda­re ola­rak bu il­gi­den mem­nu­nuz, ar­tık sı­ra öde­me­de. Ver­gi borç­lu­la­rı­mız, hem hak kay­bı­na uğ­ra­ma­ma­la­rı, hem de cebr-i tah­si­lat­la kar­şı kar­şı­ya kal­ma­ma­la­rı için tak­sit öde­me­le­ri ko­nu­sun­da aza­mi has­sa­si­ye­ti gös­ter­me­li” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT