BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ba­yar: Sa­vun­ma sa­na­yi kri­zi aşar

Ba­yar: Sa­vun­ma sa­na­yi kri­zi aşar

Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şa­rı Ba­yar, “Ye­ni he­de­fi­miz al­çak, or­ta ve uzun men­zil­li fü­ze sa­vun­ma sis­tem­le­ri ve ge­nel mak­sat he­li­kop­ter pro­je­le­ri­ni bi­tir­mek” de­di> Mah­mut Bu­lut AN­TAL­YA Sinerjitürk 2008 toplantısında, 1250 metrelik menzile sahip keskin nişancı tüfeği dikkat çekiyor. Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şa­rı Mu­rad Ba­yar, TSK’nın ih­ti­yaç duy­du­ğu sa­vun­ma pro­je­le­ri­nin ma­li fi­nans­ma­nın­da hiç­bir sı­kın­tı ya­şan­ma­dı­ğı­nı açık­la­dı. Ba­yar, kri­ze rağ­men, sek­tör­de iş­ten çı­kar­ma ya­şan­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Si­ner­ji­türk Sa­vun­ma 2008 top­lan­tı­sı için An­tal­ya’da bu­lu­nan Ba­yar, 2009’da “Mil­li Fü­ze Kal­ka­nı” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan “kı­sa, or­ta ve uzun men­zil­li ha­va ve fü­ze sa­vun­ma” sis­te­mi ile ge­nel mak­sat he­li­kop­ter­le­ri pro­je­le­ri­ni ta­mam­la­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni açık­la­dı. Ye­ni Sü­per Cob­ra he­li­kop­te­ri alı­mı ko­nu­sun­da ABD ile ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin olum­lu ol­du­ğu­nu kay­de­den Ba­yar, TSK’nın ih­ti­yaç­la­rı­nın yüz­de 50’si­nin yer­li im­kân­lar­la kar­şı­lan­ma he­de­fin­de ta­ri­hi 2009’a çek­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı vur­gu­la­dı. KRİZ FIR­SAT OLA­CAK Kü­re­sel ma­li kriz se­be­biy­le Av­ru­pa ve ABD’de sa­vun­ma har­ca­ma­la­rın­da kü­çük dü­şüş­ler bek­len­di­ği­ni be­lir­ten Ba­yar, “Bu, Türk sa­vun­ma sa­na­yi­si için fır­sa­ta dö­nü­şe­bi­lir. İş­ler nor­ma­le dön­dü­ğü za­man bi­zim şir­ket­le­ri­mi­zin ya­rı­şa ön­de baş­la­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­bi­lir” de­ğer­len­dir­me­si­ni yap­tı. RUSLARDA SIKINTI YAŞANIYOR Önü­müz­de­ki yıl ha­va sa­vun­ma pro­je­le­ri ve ge­nel mak­sat he­li­kop­te­ri üre­ti­mi­ni so­nuç­lan­dı­ra­cak­la­rı­nı be­lir­ten Ba­yar, “Ge­nel mak­sat he­li­kop­te­ri, TSK, Jan­dar­ma, Em­ni­yet ve Or­man Ge­nel Mü­dür­lük­le­ri için 100 adet üre­ti­le­cek. Uzun men­zil­li fü­ze ve ha­va sa­vun­ma sis­te­mi için Çin ve ABD ile ye­rin­de in­ce­le­me­ler ya­pı­la­rak gö­rü­şül­dü. Rus yet­ki­li­ler ar­tık S-300’ün üre­tim ban­dı­nı ka­pa­ta­cak­la­rı­nı ve S-400 fü­ze­le­ri­nin üre­tim ban­dı­nı kur­ma aşa­ma­sın­da ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek ‘2009 Ha­zi­ran ayı­na ka­dar bir gö­rüş­me yap­ma­mı­zın an­la­mı yok’ kar­şı­lı­ğı­nı ver­di­ler. İs­ra­il’in fü­ze ve ha­va sa­vun­ma sis­te­mi ise ABD ile or­tak üret­tik­le­ri için ABD’nin en­ge­li­ne ta­kı­lı­yor” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT