BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mülteciler kadavra oldu

Mülteciler kadavra oldu

Yu­nan­lı­lar ta­ra­fın­dan şiş­me bot­la­rı­na ateş edil­me­si so­nu­cu ölen 4 göç­men ve Ban­dır­ma açık­la­rın­da bo­ğu­la­rak can ve­ren 3 ka­ça­ğın ce­set­le­ri­ne kim­se sa­hip çık­ma­dı> Re­fik Fi­dan BUR­SA İHA Ba­lı­ke­sir’in Ay­va­lık il­çe­sin­de bo­ğu­la­rak ölen 7 ka­çak göç­me­nin ce­se­di, Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si’nde ka­dav­ra ola­rak kul­la­nı­la­cak. Yak­la­şık 1 ay ön­ce Tür­ki­ye’ye ya­sa dı­şı yol­lar­la gir­me­ye ça­lı­şır­ken Yu­nan­lı­lar ta­ra­fın­dan şiş­me bot­la­rı­na ateş açıl­ma­sı so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­be­den 4 ka­çak göç­men ile Ban­dır­ma açık­la­rın­da bo­ğu­la­rak ölen 3 ka­çak göç­me­nin ce­se­di, otop­si ya­pıl­mak üze­re Bur­sa Ad­li Tıp Ku­ru­mu’na kal­dı­rıl­dı. Bu sü­re için­de kim­se­nin sa­hip çık­ma­ma­sı üze­ri­ne ka­çak göç­men­le­rin ce­set­le­ri ka­dav­ra ola­rak kul­la­nıl­mak üze­re Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si’ne tes­lim edil­di. Bur­sa Ad­li Tıp Ku­ru­mu’na ge­len 2 am­bu­lans ta­ra­fın­dan alı­nan So­ma­li ve Ce­za­yir uy­ruk­lu şa­hıs­la­rın ce­set­le­ri, eği­tim­ler­de kul­la­nıl­mak üze­re Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan tes­lim alın­dı. Ha­ya­tı­nı kay­be­den Ce­za­yir­li bir ka­çak göç­me­nin ce­se­di ise ir­ti­bat ku­ru­lan bir ya­kı­nı­na tes­lim edil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93953
  % 0.36
 • 5.3035
  % -0.71
 • 6.0558
  % -0.56
 • 6.8259
  % -0.24
 • 208.496
  % -0.24
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT