BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > EKSİ 8 derecede bayıltan maraton

EKSİ 8 derecede bayıltan maraton

Bolu Genç­lik Spor İl Mü­dür­lü­ğü ve İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan or­tak­la­şa dü­zen­le­nen “27 Ara­lık Ata­türk Kır Ko­şu­su”nda öğ­ren­ci­ler, ek­si 8 de­re­ce­lik don­du­ru­cu so­ğu­ğa da­ya­na­ma­ya­rak bay­gın­lık ge­çir­di.> Bü­lent Ve­li­oğ­lu İHA Bolu Genç­lik Spor İl Mü­dür­lü­ğü ve İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan or­tak­la­şa dü­zen­le­nen “27 Ara­lık Ata­türk Kır Ko­şu­su”nda öğ­ren­ci­ler, ek­si 8 de­re­ce­lik don­du­ru­cu so­ğu­ğa da­ya­na­ma­ya­rak bay­gın­lık ge­çir­di. Ayak­ta dur­mak­ta, ne­fes al­mak­ta zor­la­nan ve göz­yaş­la­rı­na bo­ğu­lan öğ­ren­ci­le­ri ai­le­le­ri te­sel­li et­me­ye ça­lış­tı. Va­li Yar­dım­cı­sı Ce­mal Yıl­ma­zer, “Ço­cuk­la­rı­mı­zın so­ğuk­ havada koş­ma­sı spor açı­sın­dan ted­bir­ler alın­dık­tan son­ra sı­kın­tı ya­şat­maz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT