BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Garanti şubeleri sokaklara taştı

Garanti şubeleri sokaklara taştı

Ga­ran­ti, hiz­me­ti ge­le­nek­sel şu­be­nin dı­şı­na çı­ka­rıp, müş­te­ri­le­ri­nin aya­ğı­na gö­tür­mek için Ga­ran­ti Mo­bil Şu­be’yi aç­tı.> İS­TAN­BUL İHA TÜM İŞLEMLER YAPILABİLİYOR Mo­bil şu­be­den; he­sap aç­tır­ma, oto­ma­tik öde­me­ ta­li­ma­tı, pa­ra ya­tır­ma/çek­me, bi­rey­sel emek­li­lik ve kre­di kar­tı öde­me­le­ri baş­ta ol­mak üze­re bir­çok iş­lem ya­pı­la­bi­li­yor. Ga­ran­ti, hiz­me­ti ge­le­nek­sel şu­be­nin dı­şı­na çı­ka­rıp, müş­te­ri­le­ri­nin aya­ğı­na gö­tür­mek için Ga­ran­ti Mo­bil Şu­be’yi aç­tı. Mo­bil Şu­be, yıl­ba­şı alış­ve­riş­le­rin­de ko­lay­lık sağ­la­mak için, 27 - 30 Ara­lık 2008 ta­rih­le­rin­de Ni­şan­ta­şı Ab­di İpek­çi Cad­de­si’ne park edi­yor. 10.00 - 22.00 sa­at­le­ri ara­sın­da açık ka­la­cak ve tüm te­mel ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri­nin ya­pı­la­bil­di­ği mo­bil şu­be, yıl bo­yun­ca fark­lı semt­ler­de hiz­met ve­re­cek. Mo­bil Şu­be’de bir gi­şe ele­ma­nı, bir sa­tış tem­sil­ci­si, bir gü­ven­lik gö­rev­li­si ve bir şo­för ol­mak üze­re top­lam 4 ki­şi hiz­met ve­ri­yor. Şu­be­de, 1 ATM ile İn­ter­net Ban­ka­cı­lı­ğı hiz­me­tin­den ya­rar­la­nı­lan 1 İn­ter­net Ki­osk da bu­lu­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT