BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > PEKMEZ ke­mik eri­me­si­ni ön­lü­yor

PEKMEZ ke­mik eri­me­si­ni ön­lü­yor

Os­te­opo­roz Has­ta Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Ül­kü Aka­rır­mak, kal­si­yum açı­sın­dan çok zen­gin olan pek­me­zin, os­te­opo­roz (ke­mik eri­me­si) ris­ki­ni ön­le­me­de ya­rar­lı bir gı­da ol­du­ğu­nu söy­le­di.Os­te­opo­roz Has­ta Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Ül­kü Aka­rır­mak, kal­si­yum açı­sın­dan çok zen­gin olan pek­me­zin, os­te­opo­roz (ke­mik eri­me­si) ris­ki­ni ön­le­me­de ya­rar­lı bir gı­da ol­du­ğu­nu söy­le­di. Aka­rır­mak, şöy­le ko­nuş­tu: “Kal­si­yum ba­kı­mın­dan zen­gin bes­len­me çok önem­li. Me­no­poz son­ra­sı dö­nem­de­ki ka­dın­la­rın ve yaş­lı er­kek­le­rin da­ha faz­la kal­si­yu­ma ih­ti­yaç­la­rı var. Eğer ye­ter­li kal­si­yum alın­maz­sa vü­cu­du­muz bu ih­ti­ya­cı­nı en bü­yük kal­si­yum de­po­su olan ke­mik­ler­den kar­şı­lar. Bu da os­te­opo­ro­za se­bep olur. Ko­run­ma­nın en iyi yo­lu, kal­si­yum ora­nı yük­sek olan pek­mez gi­bi gı­da­lı­rı tü­ket­mek­tir” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT